شيطان که کونهٔ پاهاى او را به هم مى‌مالد الخناس مى‌ريزد. اين الخناس‌ها روى دوش يک ديگر سوار مى‌شوند و مى‌روند به آسمان هفتم ببينند چه خبر است. خدا امر مى‌کند يکى از آنها را تير بزنند آن‌وقت همه آنها مى‌ريزند.