خدا به فرشته‌ها امر مى‌کند که ابرها را برانيد و آنها تازيانه به ابرها مى‌زنند و ابرها نعره مى‌کشند و در موقع آسمان غره برق مى‌زند همان تازيانهٔ فرشته‌ها است و به روايت ديگر خدا فرشته‌ها را شلاق مى‌زند و آنها فرياد مى‌کشند و به روايت ديگر فرشته‌ها روى ابر ارابه مى‌گردانند.