و مشهورترين ايشان غول است و گويند کسى که سفر کند و شب‌ها در بيابان تنها باشد معترض او شود و خواهد که او را هلاک کند و گويند که چون شياطين استراق سمع کنند بارى تعالى ايشان را دفع کند به شهب، بعضى بسوزند و بعضى به دريا افتند و نهنگ شوند و بعضى به بيابان‌ها غول شوند...


و کسانى‌که غول ديده‌اند از سر تا ناف بر شکل انسان و از ناف تا آخر به شکل اسب و سم‌هاى او چون سم خر و بعضى از صحابهٔ رسول گفت که غول را ديدم در سفرهٔ شام و در اخبار وارد است و مشهور است و او ديوى است بر شکل زنان و در بيشه‌ها از آن بسيار باشد و اگر بر کسى ظفر يابد با او بازى کند چنانکه گربه يا موش اگر کسى را ببيند که صورت خوب دارد بر وى مفتون شود و او را زحمت دهد. (اصطلاح: دماغ او را بگيرى جان او در مى‌رود.)