ماه يا خورشيد که مى‌گيرد براى اين است که اژدها آن‌را در دهن خود مى‌گيرد براى اينکه اژدها بترسد و آن را قى بکند بايد آتش‌بازى بکنند، ساز بزنند، تير خالى بکنند، تشت بزنند آن‌وقت اژدها مى‌ترسد و آن‌را رها مى‌کنند. اگر در موقع خسوف يا کسوف ماه يا خورشيد سرخ يا ارغوانى بشوند در آن ‌سال خون خواهد شد.