آرامگاه ابن‌بابويه

در کنار آرامگاه ابن‌بابويه عالم شهير سده چهارم مقابر زيادى وجود دارد. اين گورستان ۷۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و جمع زيادى از انديشمندان، هنرمندان و سياستمداران و ... در دل آن آرميده‌اند. ميرزا ابوالحسن خان حکيم، علامه تنکابني، ميرزا لطفعلى نصيري، علامه دهخدا، ميرزاده عشقي، جهان پهلوان تختى و ...

گورستان ظهيرالدوله

مجموعه گورستان‌هاى مسيحيان

در زمين‌هاى سليمانيه و دولاب تهران، مقابر و گورهاى مربوط به مسيحيان ارامنه، روس، يوناني، فرانسوى و لهستانى جاى دارد. در گورستان ارامنه سنگ‌قبرهايى از ۱۵۰ سال پيش به جاى مانده است، و در گورستان لهستانى‌ها قبور برخى سربازان کشته شده جنگ جهانى دوم به چشم مى‌خورد.


گورستان‌ روس و يونان با مقبره زيباى شاهزاده گرجى ارتودکس مذهب، در مساحتى حدود ۸۰۰۰ متر مربع، مقبره سرباز گمنام جنگ جهانى دوم را با ستاره‌اى سرخ بر فراز آن، در دل خود جاى داده است. گورستان کاتوليک‌ها و آشوريان، کتيبه‌هاى طولى و عرضى در اشکال گوناگون مشاهده مى‌شود.


از ديگر گورستان‌هاى قديمى مى‌توان از گورستان بى‌بى زبيده، امامزاده عبدالله، امامزاده على اکبر، امامزاده اسماعيل و ... نام برد.