معتبرترين قهوه‌خانه‌هاى تهران قديم، قهوه‌خانه‌هاى آينه و قنبر در ناصرخسرو، قهوه‌خانه يوزباشى در پشت شمس‌العماره، قهوه‌خانه تلميه در کوچه مروى و قهوه‌خانه آسيدعلى در خيابان سعدى شمالى و ... بود.حوض و سنگابه‌اى در وسط قهوه‌خانه ديده مى‌شد. ديوار قهوه‌خانه با نقش‌هايى از صحنه‌هاى رزم و بزم و تصاوير قهرمانان اساطيرى شاهنامه به ويژه تصاويرى از داستان رستم و سهراب، سياوش و کشته شدن ديو سپيد توسط رستم پوشيده مى‌شد. در مواردى نيز پرده‌هايى از ماجراى اين رخدادها زينت‌افزاى قهوه‌خانه‌ها بود.در شب‌هاى ماه مبارک رمضان ترنابازى در قهوه‌خانه‌ها انجام مى‌شد و بازنده را گاهى به دادن زولبيا باميه محکوم مى‌کردند. در گذشته دسته‌هاى تقليدچي، مطرب، حيوان رقصان نيز در قهوه‌خانه‌ها مشتريان را سرگرم مى‌کردند.


اغلب اين قهوه‌خانه‌ها پستويى داشت که محل دم کردن چاى و چاق کردن قليان و طبخ ناهار بود. در قهوه‌خانه‌هاى جديد، ميز و صندلى جاى سکو و تخت را گرفته است.