برپايه آخرين تقسيمات کشوري، استان تهران داراى ۱۲ شهرستان، ۴۰ نقطه شهري، ۲۷ بخش و حدود ۱۹۴۷ آبادى است.