استان تهران با وسعتى حدود ۱۸،۸۱۴ کيلومتر مربع بين ۳۴ تا ۵/۳۶ درجه عرض شمالى و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقى واقع شده است. اين استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غرب به استان مرکزي، از غرب به قزوين و از شرق به استان سمنان محدود است.