تهران از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غرب به استان مرکزي، از غرب به قزوين و از شرق به استان سمنان محدود است.


کاوشهاى باستان شناسى يک قرن اخير چنين نشان مى دهد که تهران، اين دشت واقع در شما غرب فلات مرکزى ايران که از دوران آقا محمدخان قاجار به پايتختى ايران برگزيده شد، از نيمه دوم هزاره دوم (عصر آهن) تا به امروز مسکونى بود. اين را مى توان از ردپاى فرهنگ هاى پيش از تاريخ و يافته هاى باستان شناسان به وضوح دريافت.