چشمه‌شاه

چشمه‌شاه که در قسمت شمالى سياه‌کوه و در قشرهاى رسوبى آن قرار گرفته از حوضچه‌اى طبيعى و دايره‌شکل خارج مى‌شود. سفال‌هاى مختلف تا قدمت دورهٔ ساسانيان از تپه‌هاى اين ناحيه جمع‌آورى کرده‌اند.

چشمهٔ معدنى تلخاب

چشمهٔ تلخاب در ۶ کيلومترى شمال غربى لاسگرد واقع شده و آب سرد و تلخ است. آب اين چشمه در درمان سردرد، درد چشم، يرقان، زردى و رفع گرمى بدن مؤثر است.

ساير چشمه‌ها

از ديگر چشمه‌هاى استان مى‌توان چشمهٔ عين‌الرشيد در سه کيلومترى جنوب غربى قلعهٔ عين‌الرشيد، چشمه‌هاى آب‌مراد، آب قولنج، آب گرم و آب سرد در ۲۱ کيلومترى شمال غربى سمنان، چشمهٔ معدنى شوراآب در شمال شرقى شهر سرخه و چشمهٔ معدنى نمک دره در شش کيلومترى جنوب شهر سرخه را نام برد.

چشمه‌هاى طبيعى

از چشمهٔ طبيعى استان که غالباً آب آنها قابل نوشيدن است مى‌توان چشمهٔ شيخ در شمال شهميرزاد، چشمهٔ روزبه در شمالى‌ترين نقطهٔ شهرستان سمنان، چشمهٔ هواخورسر در مناطق کوهستانى و سردسير شمال غربى سمنان، چشمهٔ جوين در ۶۰ کيلومترى شمال غربى سمنان، چشمهٔ امامزاده عبدالله در قسمت شمالى روستاى امامزاده عبدالله در شمال غربى سمنان و چشمه‌على و عمارت آن در ۳۵ کيلومترى شمال دامغان اشاره کرد.