بزرگترين و زيباترين درياچه در منطقهٔ قزوين، درياچهٔ اوان نام دارد که به فاصلهٔ هفتاد و پنج کيلومترى شهر قزوين در جادهٔ قزوين-معلم‌کلايه قرار گرفته است. اين درياچه با مساحتى کمتر از شش هکتار داراى آب شيرين است. طول آن در طويل‌ترين قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر و عمق آن از يک تا بيست متر در نوسان است.آب درياچه از طريق چشمه‌هاى کف درياچه و نزولات آسمانى تأمين مى‌شود و غليان دايمى آن باعث صافى و زلالى آب درياچه شده است. از سرريز آب درياچه نيز رود کوچکى تشکيل مى‌شود که آب آن مورد استفادهٔ کشاورزان و روستاهاى کوشک و آيين است. در تابستان اين درياچه محل ماهى‌گيري، آب‌تنى و قايق‌سوارى و در پاييز مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابى و در زمستان با توجه به برودت هوا و يخ زدن سطح آن قابل اسکى‌رانى است.