مازندران عموماً مسلمان‌نشين است و ساير اديان به‌ندرت در اين استان حضور دارند، به همين لحاظ کانون‌هاى مذاهب مختلف در اين استان به ندرت به چشم مى‌خورد. در اين منطقه فقط دو کليسا وجود دارد. يکى از آنها کليساى هايکاشن نام دارد. اين کليسا بين شهرهاى رويان و نور قرار دارد و نماى داخلى آن با کتيبه‌هايى از اوراد و نقوش مذهبى تزيين يافته است و ديگرى کليسا (نمازخانه) کوچکى است در جاده فيروزکوه که براى اجراى مراسم مذهبى کارکنان آلمانى راه‌آهن تهران شمال احداث گرديده بود و امروزه نياز مبرم به مرمت و باز پيرايى و آزادسازى حريم دارد.