برج رسکت


ورودى اين بنا در جهت شرقى و در ميان دو طاق‌نماى تودرتو آجري، داراى تزيينات مقرنس‌کارى شده است و در بالاى آن چهار سط کتيبه با آياتى از کلام‌الله مجيد و مطالب تاريخى به خط کوفى گلزار و خط پهلوى گچ‌برى شده، ديده مى‌شود.


برج سرست

اين بناى آجرى با نماى خارجى چهار ضلعى در روستاى سرست و در ۸ کيلومترى جنوب بابل در کنار جاده آسفالته معروف به جاده حبيبى قرار دارد و متعلق به قرن نهم هـ.ق است. هر ضلع اين بنا داراى دو طاق‌نماست و بالاى هر دو طاق‌نما مستطيل‌هاى فروريخته‌اى به عنوان جاى کتيبه مشهود است. چهار نبش بنا را پخ نيم‌دايره زده‌اند. گيلويى بنا داراى مقرنيس‌هاى سينه کفترى است و بالاى هر دو مقرنيس کاشى‌هاى نيم‌دايره فيروزه‌اى به چشم مى‌خورد.


چها کنج بنا را از رو پر و جمع کرده و منطقه انتقالى هشت ضلعى را به عنوان پايه گنبد احداث و بر فراز آن گنبدى دوپوش تعبيه نموده‌اند. نماى بيرونى آن هرمى شکل و هشت وجهى است و از داخل گنبدى مدور بر آن زده‌اند. ورودى بنا در جهت شرقى است و در قسمت جنوبى بنا پنجره‌اى نوگير تعبيه شده است.

برج لاجيم

اين برج که در روستاى لاجيم سوادکوه قرار دارد و در محل به امامزاده عبدالله معروف است، مقبره اسپهبد شهريار باوندي است.


بناى آن آجرى و داراى بدنه استوانه‌اى شکل است و گنبدى دوپوش بر فراز آن تعبيه نموده‌اند. پوشش داخلى گنبد مدور و نماى خارجى آن مخروطى شکل است. ورودى بنا در جهت شرقى قرار دارد. بدنه برج با طرح آجرکارى زيبايى ساخته شده و در بالاى بدنه دو رشته کتيبه آجرى به خط پهلوى ساسانى و کوفى در پس زمينه گچ نصب شده است. در فواصل کتيبه‌ها و نيز در بالاى آن تزيينات آجرى به شکل گل چند پر بر روى آجر خشتى به چشم مى‌خورد.


بناى برج لاجيم با توجه به کتيبهٔ آن همزمان با سلسله آل زيار ساخته شده است.