اولین دسته که بر قسمتی از خاک لرستان حکومت کرده‌اند عیلامیان بوده‌اند. در زمان قبل از اسلام مهد عهد اردشیر بابکان سر سلسیله ساسانیان لرستان زیر نظر حاکمان ساسانی بود.


بعد از اسلام لرستان شامل دو قسمت، سلان و مهرگان بود. در آن زمان اعراب بر لرستان حکومت می‌کردند. حسنویه املاک را تصرف کرد و بر این قسمت حکومت نمود. در اوایل قرن ششم حسام‌الدین شرهلی بر لرستان حکومت می‌کرد. این خاندان به‌وسیله ترکان افشاریه از میان رفتند و پس از آنان اتاکبان بر این منطقه حکومت می‌راندند. سال‌ها پس از آنها اتابکان به لرستان حکومت می‌کردند. پادشاهان صفوی نیز به لرستان حکومت کرده‌اند. پس از صفویان قاجاریان نیز چشم به لرستان داشتند و پس از جنگ‌های بسیار حکومت لرستان را در دست گرفتند. پس از تجزیه لرستان به دو بخش پیشکوه و پشتکوه پادشاه قاجار علی‌قلی‌خان بر این قسمت حاکم شد.


حکومت به‌دست پادشاهان در این ناحیه می‌چرخید و تا زمان انقلاب اسلامی حکومتی ثابت در این استان حکمفرما نبود.