براساس آخرین سرشماری نفوس در سال ۱۳۷۵ جمعیت کل استان لرستان ۱،۵۸۴،۴۳۴ نفر بوده که از این تعداد، ۶/۵۳% در نقاط شهری و ۴/۴۶% در نقاط روستائی ساکن بوده‌اند.

زبان

ساکنان بخش سلسله یا اشتیر گویش لکی دارند ولی این قلائی با گویش لری تکلم می‌کنند مردم بخش زاغه غیر از چند تیره ملک مهاجر از هرّو که در قسمت شمالی این بخش ساکن هستند بقیه گویش لری دارند. گویش مردم منطقه هرّو لکی است و گویش مردم بخش حومه لکی و لری است و البته نیروهای وابسته ایل‌های حسنوند و بیرانوند گویش لکی و بقیه با گویش لری تکلم می‌کنند.