کاروانسراى دزفول

در شهر دزفول، از روزگار آبادانى آثار ويرانه يا نيم پروانه چند کاروانسرا به‌جاى مانده است که شايد به روزگار حکومت واختشتوخان، به دوران صفوى بنا شده و رونق داشته‌اند، دو کاروانسرا از بازماندهٔ ويرانه‌هاى کاروانسراها و بازارها، نيمه سالم بازمانده و امروز نيز مورد استفاده پيشه‌وران و انبارداران و بازرگانان است که نام يکى افضل و نام ديگرى کاروانسراى قندى و در شهر دزفول واقع هستند.