تل برمى يا تل برمک

در جنوب شهر رامهرمز و نزديک به آبادى کيمه قرار دارد، در اين تپه حفارى‌هاى غيرعلمى هر از گاهى صورت گرفته و اشيائى از قبيل مجسمه‌هاى جانوران، سفال‌هاى منقوش اجسام مسين، به‌دست آمده است.