حمام وزير

در خيابان سى‌مترى نزديک پل جديد دزفول و نزديک به ”اسيوهاى رعنا“ در کوچهٔ باريکو، حمام وزير واقع است. در رخت‌کن حمام فعلاً دو ستون سنگى با تراشى مارپيچى باقى مانده است يکى به قطر ۲۰/۱ متر و ارتفاع ۸۰/۱ متر که در ۹۲ سانتى‌مترى بريده و يا شکسته شده و دوباره متصل گرديده است سرستون به ابعاد ۶۵٭۶۵٭۶۵ سانتى‌متر مى‌باشد و آثار دو سرستون در بدنهٔ شمالى ايوان رخت‌کن حمام باقى مانده است سقف ستون‌ها و سقف ايوان رخت‌کن داراى چهار طاق رومى بلند، دو قسمت اصلى و يک ايوان شاه‌نشين با سقف طاق رومى و بر گرداگرد پايه‌هاى سقف يکى از ستون‌هاى لچکى‌هاى مهندسى منظم از گچ جلب توجه مى‌کند.


در اول کوچهٔ باريکو نزديک به حمام وزير چهار قطعه ستون سنگى شکسته و دو قطعه ستون سنگى يا پايهٔ آن با نقش مارپيچى ظريف فرو افتاده که از حمام وزير خارج کرده‌اند.

حمام کرناسيون

در کنار رودخانه در شهر دزفول در محلهٔ قديمى کرناسيون حمام کرناسيون وجود دارد که با وجود تعميرات مکرر اسلوب بنا قديمى است و داراى رخت‌کن و صحن و ايوان تکرارى مقعر و محدب است.