استان کرمانشاه با مساحتی حدود ۲۳،۶۲۲ کیلومتر مربع در شمال‌غربی ایران واقع شده و از شرق به استان‌های همدان و لرستان، از شمال به کردستان، از جنوب به استان ایلام و از غرب به کشور عراق محدود است.


در کتب و متون جغرافیائی اشارات صریحی وجود دارد که قرمیسین ، قرمیسن و اکثر به شکل قرماسین یا قرماشین موب واژه کرمانشاهان ، کرمانشاه و یا گرمان‌ساه و گرمان‌سان بوده و می‌باشد. در دایرهٔالمعارف فارسی ذیل واژه کرمانشاه آمده است که محل شهر کرمانشاه از ماندگاه‌های باستانی و تاریخی بوده است. گمان می‌رود که سلطنت مادها در آنجا پایه و مایه گرفته و نیز ایالت کامبادله پارقیان که انریدور خاراکسی از آن نام برده در آنجا بوده است. در زمان ساسانیان و نیز پس از غلبه اسلام ، ایالت ماه نامیده شد.