استان ايلام در تقسيمات کشورى سال ۱۳۰۹ جزء استان پنجم يعنى کرمانشاهان بود. پس از آن در سال ۱۳۴۳ به فرماندارى کل تبديل شد و در سال ۱۳۵۳ به دلايل سياسي-مرزي-ادارى به صورت يک استان درآمد.استان ايلام مشتمل بر ۷ شهرستان، ۱۷ بخش و ۳۶ دهستان است.