جنگل هفت دغنان

در مسير طاهرگوراب و سيد شرف‌شاه در شهرستان صومعه‌سرا، شهر قديمى گسکر قرار دارد. امروزه از بقاياى اين شهر در دل جنگلى انبوه، آثارى همچون حمام، خانه و مغازه و يک پل آجرى و گور سيد خروسه (=ستى خروشه؟) به جاى مانده است. امراى گسکر در همين محل حکومت داشتند. راه شاه عباسى از کنار اين محل مى‌گذشت. اين آثار به دوره ايلخانى و صفوى تعلق دارد.