برج نورآباد

تنها اثر بازمانده از دوره اشکانيان در فارس، برجى است که در هفت کيلومترى نورآباد در دره‌اى فاقد آبادى در کنار کوه تنگ‌کله واقع است و به نام‌هاى ديمه‌ميل، ميل اژدها، ميل آزاد ناميده مى‌شود.در اين برج آتش مقدس نگه‌دارى مى‌شد و از آنجا آتش را به ساير نقاط مى‌بردند. آتشدانى نيز بر فراز برج وجود داشت.


واندربرگ باستان‌شناس، بر آن است که برج نورآباد فقط به روى روحانيان باز بود و نيايش‌کنندگان تنها مى‌توانستند، آتش را ببينند. بنابراين آتشدان‌ها و آتشکده‌ها سرباز بودند.در دوره پهلوى دوّم، ميله فلزى از وسط قطعات سنگ‌هاى برج نورآباد گذراندند تا از فروپاشى آن جلوگيرى شود.

گهواره ديد

گهواره ديد که گهواره ديو نيز ناميده مى‌شود، بر فراز کوه و در کنار تنگ قرآن قرار دارد. گهواره ديد يک چهار طاقى به وسعت ۴٭۴ متر است که سقفى گنبدى دارد. اين چهار طاقى که به دورهٔ عضدالدولهٔ ديلمى نسبت داده مى‌شود، به احتمال زياد برج ديده‌بانى و خبررسانى باقى مانده از دوران باستان است.