موقعيت و وسعت

استان فارس در جنوب ايران و بين مدارهاى ۲۷ درجه و ۲ دقيقه تا ۳۱ درجه و ۴۲ دقيقه عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۴۲ دقيقه تا ۵۵ درجه و ۳۶ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار مبداء قرار دارد.


ناهموارى‌ها

بلندى فارس از چهار گروه شمالي، مرکزي، جنوبى و غربى تشکيل شده است. در گروه شمالي، کوه عظمت با گردنه کولى‌کُش و کوه سفيد در جنوب شهر اقليد، در گروه جنوبى کوه داراب و بالنگستان، در گروه مرکزى کوه موسى‌خان در شمال غربى سعادت‌شهر، کوه برم‌فيروز (Barm firooz) و کوه رنج در شمال شرقى شهر سپيدان، کوه مهارلو تا خرمن کوه فسا، و در گروه غربى کوه قره‌داغ در جنوب غربى شهر شيراز، کوه سپيدار و ارتفاعات کوهمره سرخى قرار دارد.

آب و هوا


ميزان بارندگى سالانه در شمال فارس حدود ۱۰۰ ميلى‌متر، در مرکز فارس بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميلى‌متر و در جنوب بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميلى‌متر است. ميزان بارندگى در نقاطى که حدود ۲۵۰ ميلى‌متر بارندگى ساليانه دارد، سبب شده کشت ديم (غير آبي) افزون بر کشت آبى متداول باشد.