استان بوشهر با مساحتى حدود ۲۷،۶۵۳ کيلومترمربع در جنوب ايران وحاشيهٔ خليج‌فارس، ۲۷ درجه و ۱۴ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۱۶ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجهٔ و ۶ دقيقه تا ۵۲ درجه ۵۸ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان خوزستان و قسمتى از استان کهکيلويه و بويراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرقى به قسمتى از استان هرمزگان و از جنوب و غرب به خليج‌فارس محدود است.


در دورهٔ هخامنشى بوشهر جزء ساتراپى فارس بود. همچنين از زمان داريوش کار حفر ترعدنيل ادامه يافت از طريق اين ترعه مى‌شد خليج‌فارس و درياى عمان و از راه درياى سرخ به مديترانه دست يافت. قبرهاى کنده در سنگ بر سطح سنگى جزيرهٔ خارک دليل حضور ساخلوئى هخامنشى در اين استان است.