ماليات بردرآمد

به رغم تعديلات انجام شده هنوز فشار ماليات برشانه مردم سنگينى مى‌کرد. لذا دولت تصميم گرفت فرمول مالياتى زير را به اجرا در آورد.


درآمد ۶۰۰،۰۰۰ کواچا در سال مشمول ۱۵% ماليات خواهد شد، از ۶۰۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ معادل ۲۵% و از ۹۰۰،۰۰۰ به بالا معادل ۳۵% ماليات اخذ مى‌گردد. همچنين دولت در نظر دارد سه برابر ميزان فعلى به عنوان حقوق بازنشستگى از حقوق کارکنان کسر نمايد تا از اين طريق آنان بتوانند براى دوران بازنشستگى خود سرمايه‌اى اندوخته باشند.

ماليات شرکت‌ها

باتوجه به اينکه شرکت‌ها نقش مهمى در ايجاد اشتغال، گسترش سرمايه‌گذارى و فعاليت‌هاى سودآور دارند دولت در نظر دارد به شرکت‌ها اطمينان دهد که مشمول ماليات مضاعف نمى‌شوند و اصلاح سيستم مالياتى شرکت‌ها را در اولويت قرار داده است. در همين رابطه ماليت شرکت‌ها از ميزان ۴۰% در سال ۱۹۹۲ به ۳۵% در سال ۱۹۹۳ کاهش پيدا کرده است. البته ماليات شرکت‌هاى کشاورزى و صادرکنندگان موادغيرسنتى به ميزان ۱۵% سابق باقيمانده است. سودهاى بانکى نيز در صورتى که کمتر از ۱۰۰ ميليون کواچا نباشد مشمول ۴۵% ماليات مى‌گردد.


براساس مقررات جديد معافيت عوارض گمرکى از ۲۰۰،۰۰۰ کواچا به ۵ ميليون افزايش يافته است. در ساير موارد نيز کشور شاهد تغييرات مشابه در عوارض گمرکى بوده است. اقتصاديون زامبيا معتقدند که بخشودگى مالياتى بزرگترين کارى است که دولت مى‌تواند در شرايط ناهنجار اقتصادى براى مردم انجام دهد.

ماليات غيرمستقيم

دولت زامبيا مسير دريافت ماليات را متوجه مصرف‌کنندگان کرده است. هدف نهائى دولت اين است که عوامل بازدارنده از توليد و مشارکت‌ها به حداقل کاهش داده شود. در اين ميان تقليل ميزان مالياتى ، عمدتاً متوجه درآمدها و تجارت مى‌باشد و از اين رهگذر درآمدهاى دولت کاهش مى‌يابد. جهت جبران اين کاهش درآمد، ماليات غيرمستقيم بر روى مشروبات الکلى از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسانده شده است. اين ماليات غيرمستقيم که با ماليات بر فروش جمع مى‌شود بر روى پنتاکو و الکل اتيليک نيز اعمال مى‌گردد. ضمناً دولت ماليات غيرمستقيم بر شکر را تا ده درصد کاهش داده اما ماليات بر فروش به ميزان قبلى مانده است.


در طرح مالياتى جديد دو نوع عوارض گمرکى تازه در سال ۱۹۹۳ ملحوظ شده که عبارت‌اند از:


- وضع ده درصد عوارض گمرکى بر ماشين‌هاى استيشن که حجم سيلندر آنها کمتر از ۱۵۰۰ سى سى است.


- اخذ ۲۰% عوارض گمرکى از وسايل نقليه استيشن که حجم سيلندر آنها بيشتر از ۱۵۰۰ سى سى است.


دولت همچنين تسهيلات مالياتى مناسبى براى سرمايه‌گذاران خارجى با توجه به نوع سرمايه‌گذارى آن‌ها در نظر گرفته است.