واحد پول: کواچا (Kwacha) با علامت اختصارى K - هر دلار در اوايل سال ۱۹۹۳ معادن ۵۵۰ کواچا بود.

جدول اوضاع مالى و شاخص‌هاى اقتصادى

توليد ناخالص داخلى ۱۹۹۰ ۳/۷۱ ميليارد دلار آمريکا
توليد ناخالص داخلى ۱۹۹۱ ۳/۵۶ ميليارد دلار آمريکا
نرخ رشد ۱۹۹۰ ۰/۲-
نرخ رشد ۱۹۹۱ ۰/۱/۸ -
تورم ۱۹۹۰ ۱۱۱%
تورم ۱۹۹۱ ۹۲/۶%
وام ۱۹۹۰ ۷/۲۲ ميليارد دلار آمريکا
وام ۱۹۹۱ ۷/۹۰ ميليارد دلار آمريکا
۱دلار آمريکا= کواچا ۱۹۸۹ ۱۲/۹۰۳
۱دلار آمريکا= کواچا ۱۹۹۰ ۲۸/۹۸۵
۱دلارآمريکا= کواچا ۱۹۹۱ ۶۱/۷۲۸
۱دلارآمريکا= کواچا ۱۹۹۲ ۱۵۵
۱دلار آمريکا= کواچا ۱۹۹۳ ۵۵۰


توضيح : در سال ۱۹۹۳ به دليل تک نرخى شدن ارز، ارزش کواچا در مقابل دلار به شدت کاهش يافت.

جدول در آمد سرانه آمريکا در سال ۱۹۹۲

توليد ناخالص ملى ۱/۶۶۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۲
سهم کشاورزى ۱۱%
سهم صنعت ومعدن ۴۸%
سهم کالاهاى توليدى ۲۰%
سهم خدمات و غيره ۲۱%