در تونس به‌علل مختلف از جمله نزديکى جغرافيائى با اروپا، آشنائى اکثريت مردم به زبان فرانسه، گستردگى سيستم آموزش، وجود مراکز متعدّد آموزش عالي، رفت و آمد ميليون‌ها توريست خارجى به‌خصوص اروپائي، گستردگى فعاليت مطبوعات و در دسترس بودن مطبوعات خارجى رشد و آگاهى مردم به نسبت ساير کشورهاى جهان سوم بيشتر است. مفاهيمى از قبيل حزب و سنديکا و صنف آزادى مطبوعات شناخته شده مى‌باشد. اين آگاهى‌ها و وجود آزادى نسبى در کشور موجب پيدا احزاب و سنديکاى مختلفى گرديده که مهم‌ترين آنها عبارتند از:


۱. جمعيت طرفداران قانون اساسى دمکراتيک (RCD)، در سال ۱۹۸۸ توسط (بن‌علي) رئيس‌جمهور به‌جاى حزب سوسياليست دستور (PSD) تشکيل شده که خود آن حزب نيز در سال ۱۹۳۴ به‌وسيلهٔ حبيب بورقيبه تأسيس گرديده و يک حزب ميانه‌رو و جمهورى‌خواه متمايل به چپ مى‌باشد. رياست اين حزب برعهدهٔ زين‌العابدين‌بن‌على مى‌باشد و دبيرکل آن شاذلى‌نفاتى است.


۲. جنبش براى اتحاد خلق (M.U.P) يک حزب طرفدار اصلاحات شديد بوده که به دو شاخه تقسيم شد. يک شاخهٔ آن به رهبرى احمدبن‌صلاح (در تبعيد به‌سر مى‌برد) و شاخهٔ ديگر به رهبرى بالحاج آمور در انتخابات ۱۹۸۱ شرکت و در سال ۱۹۸۳ به رسميت شناخته شده است و نام حزب اتحاد براى خلق (P.U.P) را برگزيده است.


۳. جنبش سوسيال دمکرات (MSD) اين جنبش در انتخابات ۱۹۸۱ شرکت و در سال ۱۹۸۳ به رسميت شناخته شد و طرفدار سيستم سياسى جمع‌گرا است. دبيرکل آن احمد مستيرى است.


۴. حزب کمونيست تونس (RCT) در سال ۱۹۳۹ بنياد نهاده شده است و در سال‌هاى ۸۱-۱۹۶۳ فعاليت خود ممنوع شد و دبيرکل آن محمدهرمل مى‌باشد و در سال ۱۹۹۳ به‌نام التجديه تغيير نام داد.


۵. جمعيت سوسياليست‌هاى تونس در سال ۱۹۸۳ تأسيس و دبيرکل آن نجيب است که چپگرا است.


۶. جنبش اسلامى الهنفه که رهبر ان راشد الغنوشى مى‌باشند و از سال ۱۹۸۱ ممنوع و فعلاً يک حزب غيرقانونى تلقى مى‌گردد.


همچنين، اتحاديه‌هاى مهمى که تعداد آنها به ۱۵ مى‌رسد در تونس فعاليت مى‌کنند. مهم‌ترين آنها عبارتند از:


- اتحاديه عمومى کارگران تونس (U.G.T.T) در سال ۱۹۴۶ توسط فرحت حاشه بنيان‌گذارى شد و ۱۷۵،۰۰۰ نفر عضو دارد که متشکل از ۲۳ اتحاديه مى‌باشد. پست دبيرکلى آن در حال حاضر خالى است.


- اتحاديه ملى زنان تونس (U.N.F.T) در سال ۱۹۵۶ تأسيس و ۴۵،۰۰۰ نفر عضو دارد و دبيرکلى آن را فاطمه دويق(F.Douik) برعهده دارد.


- اتحاديه عمومى دانشجويان تونس (U.G.E.T) در سال ۱۹۵۳ تأسيس شد و شامل ۶۰۰ عضو است و رهبرى فعلى آن را مکى فتورى برعهده دارد.