در زمينه روابط با شوروى تايلند سعى در برقرارى و توسعه مناسبات اقتصادى تجارى با آن کشور داشته است و معاون وزارت خارجه شوروى و يک هيئت هفت نفرى از شوروى به‌طور جداگانه در ۱۹۸۵ از تايلند بازديد کردند و موافقت‌نامه‌هائى از شوروى به‌طور جداگانه در ۱۹۸۵ از تايلند بازديد کردند موافقت‌نامه‌هائى در خصوص معاملات تهاترى بين تايلند با شوروى به امضاء رسيده است که طبق آن تايلند در قبال صدور دويست هزار تن ذرت ميزان ۱۰۴ هزار تن کودشيميائى از شوروى دريافت کرده است.