روابط با ساير همسايگان بسيار حسنه و نزديک است زيرا تايلند با کشورهاى مزبور انجمن همکارى‌هاى آسياى جنوب‌شرقى (آ.سه.آن) را تشکيل داده و در بسيارى از موارد و مسائل بين‌الملل مواضع يکسان اتخاذ کرده‌اند.