تايلند در سازمان ملل متحد و سازمان‌هاى وابسته به آن عضويت و فعاليّت دارد و همان‌طور که قبلاً اشاره شده است تايلند به‌عضويت شوراى امنيت سازمان ملل متحد در آمده، و توانسته است نظر موافق بسيارى از کشورهاى جهان را در سازمان مزبور به مواضع خود جلب نمايد و از جمله حمايت کشورهاى جهان در طى هفت سال گذشته و به‌ويژه در ۱۹۸۶ که ۱۱۵ کشور جهان به نفع کمپوچيه دموکراتيک رأى دادند براى تايلند و ساير کشورهاى عضو آ.سه.آن پيروزى بزرگى بوده است. مرکز اسکاپ کميسيون اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد براى آسيا و اقيانوس آرام در يانکوک واقع شده است. ليکن تايلند در گروه کشورهاى ۷۷ و نهضت عدم تعهد عضويت ندارد.