با جمهورى خلق کمپوچيه (طرفدار ويتنام) تايلند روابط سياسى ندارد اما اخيراً مسافرت جهانگردان و ديگران را از بانکوک به پنوم‌پن مجاز ساخته است. در عوض تايلند به يکى از پايگاه‌هاى مستحکم حکومت ائتلافى در تبعيد کمپوچيه دمکراتيک به رهبرى پرنس سيهانوک مبدّل شده بود و طى چند سال صدها هزار کامبوجى به تايلند پناهنده شده بودند و تايلند ارودگاه‌هائى نيز براى انتقال تعدادى از کامبوجى‌ها که خواستار مهاجرت به کشورهاى ثالث بودند نيز داير کرده بود. لکن در اوايل ۱۹۸۷ تايند آخرين اردوگاه از اردوگاه‌هاى مزبور را نيز تعطيل کرده و مقرر شد باقيمانده ساکنين ارودوگاه‌هاى حکومت ائتلافى تا تعيين سرنوشت آينده آنها در تايلند سکونت نمايد. متعاقب قرارداد صلح و حل مسئله کمبوج تايلند اعلام کرد که حاضر است در همه زمينه‌ها به کامبوج کمک کند تا اين کشور بتواند ناراحتى‌هاى گذشته را از بين برده و در جهت رفاه مردم و زندگانى آنها گام‌هاى مؤثرى بردارد.