در دوران حکومت چائوشسکو فقط حزب کارگر - که بعداً به حزب کمونيست رومانى تغيير نام يافت - فعاليت داشت که رئيس جمهور دبير کلى آن را به عهده داشت لذا اراده سياسى در اين کشور توسط دبيرکل و کميته مرکزى حزب کمونيست شکل مى‌گرفت. پس از فروپاشى حکومت کمونيستى در اين کشور، احزاب مختلف سياسى شکل گرفت و سيستم چند حزبى بر اين کشور حاکم گرديد.


مادهٔ ۸ قانون اساسى رومانى تصريح دارد که:


۱. کثرت‌گرائى در جامعه رومانى و ضامن دکراسى است.


۲. احزاب سياسى که طبق قانون فعاليت‌هاى خود را دنبال نمايند مى‌توانند تشکيل شوند. احزاب سياسى به بيان و ابراز اراده سياسى شهروندان ضمن رعايت حاکميت ملي، تماميت ارضي، نظم، قانون و اصول دمکراسى کمک خواهند نمود.


مادهٔ ۲ قانون اساسى نيز حاکميت ملى را از آن مردم مى‌داند. لذا مردم از طريق عضويت در احزاب، شرکت در انتخابات محلي، پارلمانى و رياست جمهورى اراده سياسى خود را ابراز مى‌نمايند.


هم‌اکنون احزاب سياسى مختلفى در رومانى فعاليت دارند.

حزب سوسيال دمکراسى رومانى (Party of Social Democracy of Romania)

پس از انشعاب در جبهه نجات ملى در سال ۱۹۹۲، توسط حاميان يون‌ايليسکو جبهه نجات ملى - ۲۲ سپتامبر تشکيل گرديد و در ژوئيه ۱۹۹۳ به حزب سوسيال دمکراسى رومانى تغيير نام داد. اين حزب يکى از قوى‌ترين احزاب رومانى است و در دوره قبل پارلمانى به‌عنوان حزب حاکم ۱۱۷ کرسى مجلس نمايندگان و ۴۹ کرسى سنا را در اختيار داشت. اين حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۶ در مجلس نمايندگان ۹۱ کرسى و در مجلس سنا ۴۱ کرسى به‌دست آورد.

اتحاد کنواسيون دمکراتيک رومانى ((Democratic Convention of Romania Alliance (DCR)

اتحاديه کنواسيون دمکراتيک رومانى در سال ۱۹۹۲ تشکيل شد و اتحادى از ۱۸ حزب و سازمان ميانه‌رو راستگر است. اين حزب در انتخاب پارلمانى سال ۱۹۹۱، ۸۲ کرسى مجلس نمايندگان و ۳۴ کرسى سنا را کسب نمود. در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۶ اتحاد کنواسيون دمکراتيک رومانى با به‌دست آوردن ۱۲۲ کرسى مجلس نمايندگان و ۵۳ کرسى مجلس سنا به‌عنوان حزب حاکم پارلمان انتخاب گرديد.

حزب ملى دهقانان - دمکرات مسيحى (Christian Democratic National Peasants Party)

اين حزب حامى دمکراسى کثرت‌گرائى و بازگردانيدن اموال روستائيان به آنها مى‌باشد و داراى ۶۱۵،۰۰۰ عضو مى‌باشد. اين حزب در مجلس نمايندگان ۴۲ نماينده در سنا ۲۱ کرسى در اختيار دارد.


حزب اتحاد چيويک (در رومانى اين حزب به چيويک معروف است. Party of Civic Alliance)

اين حزب در سال ۱۹۹۰ به‌عنوان اتحاد احزاب خارج از پارلما و گروه اپوزيسيون تشکيل گرديد. در سال ۱۹۹۱ احزاب موجود در اين گروه با تشکيل حزب اتحاد چيويک موافقت کردند. حزب اتحاد چيويک در مجلس نمايندگان و در مجلس سنا حضور ندارند.

حزب دمکراتيک - جبهه نجات ملى (Democratic Party - National Salvation Front)

جبهه نجات ملى در سال ۱۹۸۹ بلافاصله پس از سقوط حکومت چائوشسکو تشکيل شد. در ماه مه ۱۹۹۳ به حزب دمکراتيک - جبهه نجات ملى تغيير نام يافت. اين حزب ميانه‌رو متمايل به چپ است. اين حزب حامى ايجاد کشورى مدرن توام با سوسيال دموکراسي، اقتصاد بازار آزاد، آزادى مذهب و مطبوعات و احترام به حقوق و آزادى اقتليت‌هاى ملى است. اين حزب در انتخابات سال ۱۹۹۲، ۴۳ کرسى مجلس نمايندگان و ۱۸ کرسى سنا را به‌دست آورد.

اتحاديه دمکراتيک مجارى‌هاى رومانى (Hangarian Democratic Union of Romania)

اتحاديه دمکراتيک مجارى‌هاى رومانى در سال ۱۹۹۰ تشکيل شد و حامى حقوق اقليت مجارى اين کشور از جمله خودمختارى منطقه ترانسيلوانيا که اکثريت جمعيت آن مجارى هستند، مى‌باشد. اين اتحاديه در انتخابات سال ۱۹۹۲، ۲۷ کرسى مجلس نمانيدگان و ۱۲ کرسى سنا را به‌خود اختصاص داد و در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۶، ۲۵ کرسى مجلس نمايندگان و ۱۱ کرسى سنا را به‌دست آورد.

حزب اتحاد ملى رومانى (Romanian National Unity Party)

حزب اتحاد ملى رومانى در سال ۱۹۹۰ تشکيل شد و شاخه سياسى جنبش ملى‌گرايان رومانى محسوب مى‌شود. اين حزب در انتخابات سال ۱۹۹۲، ۳۰ کرسى مجلس نمايندگان و ۱۴ کرسى سنا را به‌دست آورد و در انتخاب سال ۱۹۹۶، ۱۸ کرسى پارلمان را به‌خود اختصاص داد.

حزب رومانى بزرگ (Greater Romanian Party)

حزب رومانى بزرگ حزبى ملى‌گراست و خواهان پيوستن بخش‌هاى جداشده از رومانى به‌خصوص ملدووا به اين کشور است. اين حزب در انتخابات سال ۱۹۹۲، ۱۶ کرسى مجلس نمايندگان و ۶ کرسى سنا را به‌دست آورد و در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۶، ۱۹ کرسى مجلس نمايندگان و ۸ کرسى سنا را به‌دست آورد.

حزب ليبرال (Liberal Party)

حزب ليبرال در سال ۱۹۹۳ از ادغام حزب ليبرال ملى - کنواسيون دمکراتيک و حزب ملى ليبرال - شاخه‌ جوانان تشکيل شد. در انتخابات سال ۱۹۹۲، حزب ملى ليبرال - کنوانسيون دمکراتيک، ۲ کرسى در مجلس نمايندگان و ۴ کرسى در سنا و حزب ليبرال ملى - شاخه‌ جوانان ۱۱ کرسى در مجلس نمايندگان و ۱ کرسى در سنا به‌دست آوردند.

حزب ملى ليبرال (National Liberal Party)

حزب ملى ليبرال در سال ۱۸۶۹ تشکيل شد ولى فعاليت آن در سال ۱۹۴۷ ممنوع گرديد. اين حزب در سال ۱۹۹۰ با حزب ليبرال ادغام گرديد. حزب ملى ليبرال حامى تفکيک قوا۷ برقرارى دمکراسي، آزادى عقيده و مذهب، رعايت حقوق اقتليت‌ها، ملى کردن کشاورزي، آزادى اتحاديه‌هاى تجارى و حق اعتصاب مى‌باشد.

حزب دمکراتيک کشاورزى رومانى (Agrarian Democratic Party of Romania)

حزب دمکراتيک کشاورزان رومانى در سال ۱۹۹۰ تشکيل گرديد. حاميان اين حزب را کشاورزان تشکيل مى‌دهند و داراى ۱۷۲/۰۰۰ عضو مى‌باشد. دفاع از حقوق کشاورزان هدف اصلى حزب مذکور است. حزب دمکراتيک رومانى در انتخابات سال ۱۹۹۲ نتوانست در مجلس نمايندگان کرسى به‌دست آورد ولى در مجلس سنا ۵ کرسى به‌دست آورد.

حزب اکولوژى رومانى (Romanian Ecological Party)

حزب اکولوژى رومانى در سال ۱۹۹۰ تشکيل گرديد. هدف اصلى حزب دفاع از محيط زيست مى‌باشد. اين حزب در انتخابات سال ۱۹۹۲ در مجلس نمايندگان ۴ کرسى به‌دست آورد ولى موفق نشد نماينده‌اى به سنا اعزام نمايد.


با توجه به حاکميت سيستم چند حزبى در روماني، کرسى‌هاى مجلس نمايندگان و سنا برحسب آرائى که در انتخابات مستقيم و سراسرى به‌دست مى‌آورد تقسيم مى‌شود. معمولاً دولت نيز از ائتلاف چند حزب تشکيل مى‌شود. در حال حاضر دولت رومانى از ائتلاف احزاب مهمى چون کنوانسيون دمکراتيک روماني، حزب سوسيال دمکرات، حزب دمکراتيک مجارى‌هاى رومانى‌ و چند حزب ديگر تشکيل شده است.