قبل از تحولات دسامبر ۱۹۸۹، رومانى با وجود عضويت در پيمان ورشو و قرار داشتن در جرگه کشورهاى سوسياليستي، سياست خارجى نسبتاً مستقلى از مسکو داشت. اين کشور با وجود عضويت در پيمان ورشو، هيچگاه اجازه حضور نيروهاى نظامى اين پيمان و يا برگزارى مانور نظامى آن‌را در خاک خود ندارد و در هيچ مانور نظامى پيمان ورشو شرکت نکرد. رومانى تنها کشور بلوک شرق بود که حمله به چسلواکى توسط نيروهاى پيمان ورشو را محکوم کرد.


رومانى تنها کشور ارودگاه کمونيزم بود که با اسرائيل رابطه سياسى در سطح سفير داشت.


پس از تحولات اين کشور در دسامبر ۱۹۸۹، درسياست خارجى آن تغييرات اساسى به وجود آمد.


اصول سياست خارجى رومانى در حال حاضر عبارتند از:


- تلاش براى وحدت و انسجام بيشتر با ساختارهاى سياسي، امنيتي، نظامى و اقتصادى اروپائى از جمله اتحاديه اروپا، ناتو و اتحاديه اروپاى غربى


- توسعه همکارى‌ها با ايالات‌متحده‌آمريکا و کانادا


- تلاش جهت حل واختلافات خود با کشورهاى همسايه و گسترش روابط سياسى و اقتصادى با آنها


- جلب سرمايه‌گذارى خارجى و مشارکت دادن کشورهاى صنعتى و ثروتمند غربى در توسعه اقتصاد اين کشور


- دريافت وام‌ها و اعتبارات و کمک‌هاى مالى بيشتر از کشورهاى غربي، نهادهاى مالى اروپائى و بين‌المللى


- همکارى با کشورهاى غربى جهت توسعه صنايع نظامى و بالا بردن کيفيت و کارائى تسليحات توليدى جهت فروش در بازارهاى خارجى


- تلاش براى افزايش مبادلات بازرگانى و همکارى‌هاى اقتصادى با کشورهاى جنوب شرق آسيا، کشورهاى آمريکاى لاتين، فدراسيون روسيه و کشورهاى آسياى ميانه و قفقاز، اروپاى شرقى و منطقه يوگسلاوى سابق و خاورميانه


تقويت و توسعه همکارى‌هاى اقتصادى کشورهاى حوزه درياى سياه

نقش کشور در سياست جهانى

به دليل اينکه رومانى مدت کمى است که از قيد کمونيسم رها گرديده و به جرگه کشورهاى آزاد دنيا خود را موظف به حفظ ارزش‌هاى غربى مى‌دانند، پيوسته است و از طرفى هم اکنون مراحل انتقال و اصلاحات را در ابعاد سياسي، اقتصادى و اجتماعى مى‌گذارند، طبيعى است که نتواند در سياست‌هاى جهانى به تنهائى داراى نقش و جايگاهى باشد بلکه به عکس به نوعى از سياست‌هاى جهانى تأثيرپذير باشد. بديهى است رومانى به عنوان يکى از کشورهاى اروپائى و بخشى از قاره اروپا به‌طور دسته جمعى مى‌تواند در سياست‌هاى جهانى نقش داشته باشد. رومانيائى‌ها مايلند در سياست‌هاى جهانى و اروپائى از طريق تضمين عضويت خود در نهادهاى مهم منطقه‌اى و جهانى تأثيرگذار باشند که عضويت در اتحاديه اروپا، ناتو، اتحاديهٔ اروپاى غربي، شوراى اروپا و همچنين سازمان امنيت و همکارى اروپا و ساير ساختارهاى بين‌المللى در چارچوب همين هدف مى‌باشد.


عوامل داخلى مؤثر در سياست خارجى

عوامل داخلى چندى در رومانى وجود دارد که در سياست خارجى اين کشور مؤثر هستند.


مذهب ارتدکس که اکثريت مردم رومانى پيرو آن هستند در سياست خارجى اين کشور نقش مؤثرى دارد. اين موضوع را مى‌توان در سياست خارجى رومانى نسبت به يوگسلاوى سابق و صربستان کنونى به وضوع ديد. روابط رومانى با اين کشورها چه در گذشته و چه در حال حاضر در سطح خوبى بوده و هست.


رشد ناسيوناليستى در اين کشور و افکار عمومى که خواهان پيوستن مولداوى به رومانى است، در سياست خارجى اين کشور نسبت به مولداوى نقش مؤثرى دارد.


حضور بيش از ۷/۱ ميليون نفر مجارى در منطقه ترانسيلوانيا که خواهان خودمختارى کامل مى‌باشند نه تنها در روابط بين رومانى و مجارستان نقش مؤثرى دارد بلکه اين کشور با کشورهاى غرب اروپا که خواهان رعايت حقوق اقليت‌ها هستند را نيز تحت تأثير قرار مى‌دهد. روابط رومانى و مجارستان هميشه بر سر مسائل مربوط به منطقهٔ ترانسيلوانيا متشنج بوده است.


اگر چه در رومانى احساسات ضد يهودى وجود دارد ولى حضور فعال يهوديان در اين کشور باعث گرديده تا رومانى از گذشته تا به‌حال رابطه خوبى با اسرائيل داشته باشد. رومانى تنها کشورى از اردوگاه کمونيزم بود که با اسرائيل رابطه رسمى سياسى داشت.


پائين بودن کيفيت صنايع اين کشور و تلاش اين کشور در جهت ارتقاء کيفيت آن و نياز مبرم رومانى به استفاده از امکانات کشورهاى صنعتى و استفاده از کمک‌هاى مالى مؤسسه‌هاى مالى خارجي، از جمله مواردى است که در سياست خارجى اين کشور مؤثر است.

عوامل خارجى مؤثر در سياست خارجى

عوامل خارجى چندى در سياست خارجى اين کشور مؤثر هستند. ناتو و اتحاديه اروپا از مهمترين عواملى هستند که بر سياست خارجى رومانى تأثير قابل توجهى دارند. اهميت پيوستن به اين دو نهاد اروپائى - که براى رومانى از درجه اهميت بالائى برخوردارند - سبب شده است تا رومانى جهت هماهنگ نمودن سياست خارجى خود با کشورهاى عضو اين نهادها تلاش نمايد. ساير نهادهاى اروپائى از قبيل سازمان امنيت و همکارى‌ اروپا، شوراى اروپا، اتحاديه اروپاى غربى و نهادهاى مالى اروپائى و بين‌المللى در سياست خارجى اين کشور مؤثر مى‌باشند.