قطر به دليل درآمدهاى نفتي، نقش مهمى در ارگان‌هاى اقتصادى منطقه‌اى و بين‌المللى ايفا مى‌کند. برخى از سازمان‌هايى که قطر عضو آنها مى‌باشد به شرح زير مى‌باشد:

خليج‌فارس

۱. بانک بين‌المللى خليج‌فارس

۲. شرکت کشتيرانى امارت عربي

۳. اتاق‌هاى بازرگانى کشورهاى عربى خليج‌فارس

۴. صنايع پتروشيمى خليج‌فارس

۵. شرکت صنايع پتروشيمى خليج‌فارس

۶. پروژه منطقه‌اى مطالعه و توسعه شيلات

۷. هواپيمائى گلف‌اير

۸. شرکت سرمايه‌گذارى خليج‌فارس

اتحاديه عرب

۱. بانک عربى توسعه آفريقا

۲. شوراى وحدت اقتصادى عرب

۳. صندوق عربى توسعه اجتماعى و اقتصادي

۴. صندوق عربى کمک به آفريقا

۵. صندوق عربى توسعه بهداشت

۶. صندوق پول عرب

۷. سازمان کشورهاى عربى صادر کننده نفت

۸. سازمان عربى توسعه کشاورزي

۹. مرکز توسعه صنعتى کشورهاى عربي

۱۰. فدراسيون عمومى اتاق‌هاى بازرگانى عربي

۱۱. دفتر عربى تحريم عليه اسرائيل

سازمان‌ها و نهادهاى بين‌المللى

۱. اتحاديه بين‌المللى ارتباطات و بى‌سيم

۲. بانک بين‌المللى سازندگى و توسعه

۳. برنامه محيط زيست سازمان ملل

۴. صندوق کودکان سازمان ملل

۵. صندوق بين‌الملل پول

۶. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان بين‌الملل

۷. سازمان بين‌الملل توسعه

۸. سازمان بين‌المللى استاندارد

۹. برنامه توسعه سازمان ملل

۱۰. سازمان خواربار و کشاورزي

۱۱. سازمان توسعه صنعتى سازمان ملل

۱۲. سازمان جهانگردى جهاني

۱۳. سازمان بين‌المللى انرژى اتمي

۱۴. بانک توسعه اسلامي

۱۵. کميته اقتصادى غرب آسيا

۱۶- اوپک