واردات قطر در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۳۵۵/۱۶۹/۶ هزار ريال قطرى بود. در اين ميان کشورهاى غربى شامل اعضاى شوراى همکارى به ترتيب عربستان ۱/۴ درصد، امارات عربى متحده ۳ درصد، بحرين ۹/۰ درصد، کويت ۴/۰ درصد، عمان ۲/۰ درصد و همچنين سوريه ۶/۱ درصد، لبنان ۵/۰ درصد و ساير کشورهاى عربى نيز ۶/۰ درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر به کشورهاى شوراى همکارى خليج‌فارس بالغ بر ۴/۸۳۴ ميليون ريال قطرى و واردات آن از اين کشورها بالغ بر ۱۱۲/۶۲۹ هزار ريال بود. واردان قطر از شوراى همکارى در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۴۴۹/۷۸۰ هزار ريال بود. در سال ۱۹۹۰ از ميان کشورهاى عضو اقتصادى اروپا نيز به ترتيب انگليس با ۵/۱۴ درصد، آلمان متحده ۷/۷ درصد و ايتاليا ۴/۹ درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در يک مقايسه هم ژاپن ۷/۱۴ درصد، سنگاپور ۲ درصد و هند ۸/۱ درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در يک مقايسه کلى در سال ۱۹۹۰ جامعه اقتصادى اروپا با ۰۰۰/۷۶۱/۵۲۷/۲ هزار ريال قطرى (دو ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون و هفتصد و شصت و يک هزار ريال) و سپس کشورهاى آسيايى با ۹۴۷/۶۹۰/۱ هزار ريال قطرى بزرگترين صادرکنندگان کالا به قطر بوده‌اند. صادرات قطر به خارج در سال ۱۹۹۰ مجموعاً ۰۰۰/۸۷۱/۸۴۶/۱۲ هزار ريال (دوازده ميليارد و هشتصد و چهل و شش ميليون و هشتصد و هفتاد و يک هزار ريال) بود که در اين ميان مجموع کشورهاى آسيايى با ۴۸۸/۱۹۵/۱۰ هزار ريال در مرتبه اول و کشورهاى آمريکايى به استثناى ايالات‌متحده با ۰۹۸/۱۲۰/۱ هزار ريال در مرتبه دوم قرار داشتند.


کشورهاى شوراى همکارى و جامعه اقتصادى اروپا به ترتيب به ۲۳۶/۸۰۲ هزار ريال و ۶۶۶/۳۵۱ هزار ريال در مرتبه دوم و چهارم قرار داشتند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر شاهد کاهش بالغ بر ۱۷۵۷ ميليون ريال قطرى بود. اين صادرات اساساً به ترتيب شامل مواد سوختى به ميزان ۹/۸۶ درصد و محصولات پتروشيمى شامل ۵/۷ درصد و سپس ديگر محصولات بوده است. صادرات مجدد قطر نيز شامل ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل حمل و نقل بالغ بر ۷/۳۷۵ ميليون ريال قطرى بوده که به کشورهاى شوراى همکارى ارسال شده است. طى سالهاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ ژاپن به ترتيب با ۱۷ درصد، ۳/۱۶ درصد، ۶/۱۷ درصد، ۸/۱۸ درصد و ۷/۱۴ درصد بيشترين سهم را در تأمين واردات قطر داشته است. انگليس بعد از ژاپن بزرگترين صادرکننده به قطر بوده است. در سال ۱۹۹۱ به ترتيب جامعه اقتصادى اروپا با ۱۸۰/۲۳۰/۲ هزار ريال ۱/۳۷ درصد و کشورهاى آسيايى و برخى کشورهاى عربى با ۲۹۵/۶۹۴/۱ هزار ريال قطرى ۱/۲۷ درصد از واردات قطر را تأمين کردند. در سال ۱۹۹۲ نيز جامعه اقتصادى اروپا با ۴۰۷/۶۲۵/۲ هزار ريال معادل ۸/۳۵ درصد و مجموعه کشورهاى آسيايى به استثناء کشورهاى عربى ۲۸۳/۱۱۲/۲ هزار ريال قطرى معادل ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمين کردند. در اين دو سال کشورهاى آمريکايي، عربى و شوراى همکارى به ترتيب مکان‌هاى بعدى را داشته‌اند ارزش کل واردات قطر در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۱۵۲/۲۶۱/۶ هزار ريال قطرى بوده است، ارزش کل واردات اين کشور در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۰۴۸/۳۳۶/۷ هزار ريال قطرى بوده است. براساس اعلام تحليل‌گران در سال ۱۹۸۸ بيش از يک دوم صادرات نفت قطر به خارج توسط ژاپن خريدارى مى‌شده است.


کالاهاى اصلى وارداتى قطر نيز شامل اقلام الکتريکى و ماشين‌آلات، مقادير قابل توجهى مواد غذايي، حيوانات زنده و البسه مواد شيميايى بوده است. صرف نظر از صادرات نفت، بخش اعظم بازرگانى صادراتى قطر با خارج، با کشورهاى همسايه عرب آن مى‌باشد. قطر به عنوان عضوى از شوراى همکارى خليج‌فارس در سال ۱۹۸۴ نرخ تعرفه گمرکى خود را با ديگر کشورهاى عضو شورا تطبيق داده و تعرفه کالاهاى عمومى را از ۵/۲ درصد به ۴ درصد افزايش داد.