سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور قطر شبه‌جزيره‌اى به طول ۱۶۰ کيلومتر و عرضى بين ۵۵ تا ۹۰ کيلومتر مى‌باشد که از سرزمين اصلى عرب يعنى جزيرةالعرب واقع در ساحل غربى خليج‌فارس به سمت شمال آن پيش رفته است.


شبه‌جزيره قطر از يک‌سو با قرار گرفتن در قلب منطقه خليج‌فارس و دسترسى آسان آن به دو طرف اين منطقه، در مقايسه با ساير کشورها به استثناى بحرين، و همچنين همسايگى با عربستان، نزديکى به ايران و برخوردارى از منابع عظيم گاز و نفت از نظر سياسى و اقتصادى داراى اهميت استراتژيک مى‌باشد.قرار گرفتن قطر در مرکز خليج‌فارس مى‌تواند مکان مناسبى براى تجمع نظامى شوراى همکارى باشد.


اسلام دين رسمى قطر بوده و بيش از ۹۵ درصد جمعيت اين کشور مسلمان مى‌باشند. اقليت مسيحى نيز ۵ درصد جمعيت را تشکيل مى‌دهند. بيش از ۵۰ درصد جمعيت بومى و سنى مذهب قطر داراى مذهب وهابى مى‌باشند و خاندان آل‌ثاني، حاکم قطر، نيز جزو آنان هستند. شريعت يا حقوق اسلامى منبع اصلى قانون‌گذارى است. همچنين بين علماى وهابى مذهب قطر و عربستان تنها حکومت‌هاى وهابى در سطح منطقه و جهان مى‌باشند.