عمان به‌لحاظ درآمدهاى نفتى نسبت به ديگر کشورهاى خاورميانه و کمبود نيروى انسانى ماهر موقعيت خوبى براى توسعه صنايع سنگين و يا توليد انبوه ندارد. بنادر اين طرح‌هاى عمراني، بيشتر توسعه کشاورزى و ماهيگيرى و خانه‌سازى در مناطق روستائى و جاده‌سازى و برنامه‌هاى اجتماعى را مد نظر داشته است و دولت انگيزه‌هائى مثل زمين و برق ارزان و معافيت از عوارض و ماليات واردات مواد خام و وام‌هاى با سود کم براى شرکت‌هاى خصوصى ايجاد کرده است تا بدين صورت صنايع کوچک را گسترش دهد.