اهميت راهبردين کره شمالى در آسياى خاورى

کره شمالى و روى‌هم‌رفته شبه‌ جزيره کره در آسياى خاورى و بخش باخترى اقيانوس آرام از اهميت فراوانى برخوردار بوده و اين سرزمين هميشه جايگاه رقابت قدرت‌هاى بزرگ اقيانوس آرام، يعنى ژاپن، چين، آمريکا و روسيه بوده است.در زمان جنگ سرد، مقام‌هاى آمريکايى آن را سر پل آسيا به‌شمار مى‌آوردند.


کره پس از جنگ جهانى دوم دو بخش شد: کره شمالى با حکومت کمونيستى و کره جنوبى با نظام اقتصاد بازار آزاد.


در ژوئن ۱۹۵۰ نيروهاى کره شمالى از مدار ۳۸ (يعنى مرز ميان دو کره) گذشته و به جمهورى کره (در جنوب) تجاوز کرده و بخش‌هايى از آن را به تصرف درآوردند. پس از آن نيروهاى سازمان ملل به رهبرى آمريکا در جنگ دخالت کرده و نيروهاى کره شمالى را پس رانده و از شمال مدار ۳۸ درجه گذشته و بر بخش‌هايى از آن دست يافتند ولى همين که به رود يالو يعنى مرز چين رسيدند، نيروهاى دولت نوپاى کمونيستى چين به پشتيبانى از کره شمالى وارد جنگ شدند (اکتبر ۱۹۵۰). سرانجام گفتگوهاى آشتى در ژوئيه ۱۹۵۱ آغاز و در ژوئيه ۱۹۵۳ به متارکه جنگ انجاميد و مدار ۳۸ درجه خط آتش‌بس و متارکه به‌شمار آورده شد و يک منطقه غيرنظامى در مرز دو کره پديد آورده شد.