آمار مالى

پول ملي: وون (Won)


- يک وون برابر با ۱۰۰ چون (جون)

- نرخ برابرى (در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱)

- ۱ پوند انگليس = ۵۵۶/۳ وون

- ۱ دلار آمريکا = ۲،۲۰۰ وون

- ۱ يورو آمريکا = ۲،۲۱۰ وون

- ۱۰۰ وون = ۲/۲۸ پوند = ۴۵/۴۵ دلار = ۲۵/۴۵ يورو


نرخ وون در برابر ارزهاى مهم جهان مانند دلار و پوند انگليس پيوسته رو به کاهش است.

بودجه

بودجه دولتي، نقش محورى را در همه فعاليت‌هاى مالى و اقتصادى کشور دارد زيرا منابع لازم جهت انجام برنامه‌ها را تأمين مى‌کند. بودجه دولت از سوى وزير دارايى با رهنمود حزب و هماهنگى کميته مرکزى برنامه‌ريزى دولتى تنظيم شده، و سپس به تصويب شوراى دولتى مى‌رسد. وزير دارايى همه ساله در ماه آوريل لايحه بودجه را براى تصويب تقديم مجمع عالى خلق مى‌کند. دولت، منابع مالي، فعاليت‌ها و خدمات خود را از راه گردآورى و اختصاص درآمد حاصل از تفاوت ميان آنچه که شرکت‌هاى تعاونى و دولتى براى خريد و فروش فرآورده‌هاى خود به‌دست مى‌آورند تأمين مى‌کند.

جدول بودجه (برنامه‌ريزى شده به ميليون وون)

۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
درآمد ۳۹،۵۰۰/۹ ۴۰،۴۴۹/۹ ۴۱،۵۲۵/۲
هزينه ۳۹،۵۰۰/۹ ۴۰،۴۴۹/۹ ۴۱،۵۲۵/۲
توسعه اقتصادى ۲۶،۶۷۵/۱ ۲۷،۴۲۳/۸ ۲۸،۱۶۴
بخش اجتماعى - فرهنگي ۷،۷۳۰/۶ ۷،۷۵۱/۵ ۸،۲۱۸/۳
دفاع ۴،۵۸۲/۱ ۴،۶۹۲/۲ ۴،۸۱۶/۹
ادارى و مديريت ۵۱۳/۱ ۵۸۲/۴ ۳۲۶


سال ۱۹۹۸ (تخميني): کل درآمد ۸/۱۹،۷۹۰ ميليون وون، هزينه‌ها ۲/۲۰،۰۱۵ وون.


سال ۱۹۹۹ (برنامه‌ريزى شده): کل درآمد ۷/۲۰،۳۸۱ ميليون وون، هزينه‌ها ۷/۲۰،۳۸۱ ميليون وون.

جدول بودجه (به ۱۰۰۰۰ وون)

سال درآمد هزينه اقتصاد مردمي هزينه‌هاى فرهنگي، اجتماعي هزينه‌هاى دفاعى بودجه امور اداري
۱۹۶۵ ۳۵۷،۳۸۴ ۳۴۷،۶۱۳ ۲۳۶،۳۷۶ ۶۸،۴۲۲ ۲۷،۸۰۹ ۱۵،۰۰۶
۱۹۶۷ ۴۱۰،۶۶۳ ۳۹۴،۸۲۳ ۱۹۷،۰۱۷ ۶۹،۰۹۴ ۱۲۰،۰۲۶ ۸،۶۸۶
۱۹۷۰ ۶۲۳،۲۲۰ ۶۰۰،۲۶۹ ۲۸۲،۱۲۶ ۱۱۹،۳۹۴ ۱۸۷،۸۸۴ ۱۰،۸۰۵
۱۹۷۲ ۷۴۳،۰۳۰ ۷۳۸،۸۶۱ ۴۰۹،۹۳۲ ۱۸۷،۸۰۷ ۱۲۵،۶۰۶ ۱۵،۵۱۶
۱۹۷۵ ۱،۱۵۸،۶۳۰ ۱،۱۳۶،۷۴۸ ۶۵۰،۶۸۸ ۲۷۵،۷۶۲ ۱۸۶،۴۲۷ ۲۳،۸۷۲
۱۹۸۰ ۱،۹۱۳،۹۲۳ ۱،۸۸۳،۶۹۱ ۱،۱۳۹،۷۷۷ ۴۱۷،۴۳۴ ۲۷۵،۰۱۹ ۵۱،۴۶۱
۱۹۸۲ ۲،۲۶۸،۰۰۰ ۲،۲۲۰،۳۶۰ ۱،۳۸۹،۰۴۰ ۴۶۳،۱۸۱ ۳۲۴،۱۷۳ ۴۳،۹۶۶
۱۹۸۴ ۲،۶۳۰،۵۱۰ ۲،۶۱۵،۸۰۰ ۱،۶۸۳،۶۵۷ ۵۲۱،۸۱۹ ۳۸۱،۹۰۷ ۲۸،۴۱۷
۱۹۸۶ ۲،۸۵۳،۸۵۰ ۲،۸۳۹،۶۱۰ ۱،۸۶۱،۵۰۵ ۵۴۶،۰۹۴ ۳۹۱،۸۶۶ ۴۰،۱۴۵
۱۹۸۸ ۳،۱۹۰،۵۸۰ ۳،۱۶۶،۰۹۰ ۲،۱۲۷،۲۲۶ ۶۰۰،۱۸۵ ۳۸۶،۲۶۳ ۵۲،۴۱۶
۱۹۹۰ ۳،۵۶۹،۰۴۱ ۳،۵۵۱،۳۴۸ ۲،۳۳۹،۱۴۵ ۶۶۹،۲۷۶ ۴۲۶،۱۶۲ ۵۶،۷۶۲
۱۹۹۱ ۳،۷۱۹،۴۸۴ ۳،۶۹۰،۹۲۴ ۲،۵۰۴،۷۰۷ ۶۹۲،۷۰۴ ۴۴۶،۶۰۲ ۴۶،۹۱۱
۱۹۹۲ ۳،۹۵۴،۰۳۲ ۳،۹۳۰،۳۳۲ ۲،۶۶۲،۵۰۴ ۷۷۰،۸۹۱ ۴۵۸،۰۵۸ ۶۸،۸۷۹
۱۹۹۳ ۴،۰۴۴،۹۸۵ ۴،۰۴۴،۹۸۵ ۲،۷۴۲،۳۷۹ ۷۶۶،۶۶۰ ۴۶۹،۲۱۸ ۶۶،۷۲۸

منبع: Vantage Point (1993)

ماليات

کره شمالى تنها کشورى است که در آن ماليات دريافت نمى‌شود. گرچه در اوايل تأسيس حکومت کمونيستى ماليات به‌ويژه در بخش‌هاى کشاورزى و بازرگانى جارى بود ولى به‌تدريج کاهش يافت تا اينکه در سال ۱۹۶۶ ماليات کشاورزى و در سال ۱۹۷۴ ماليات مستقيم بر درآمد به‌طور کلى ملغى شد.

بدهى‌هاى خارجى

کره شمالى به‌دليل بى‌مبالاتى در بازپرداخت تعهدهاى خارجى و عدم پرداخت بدهى‌هاى خود در نظام بازرگانى بين‌المللى از اعتبار با اشکال و تأخير روبروست به‌همين دليل برخى از کشورها روابط خود را با کره شمالى قطع و يا سطح آن را کاهش داده‌اند و برخى ديگر مانند سوئد، ژاپن، فنلاند، عراق از اين کشور شکايت کرده‌اند.


ميزان بدهى‌هاى کره شمالى در سال ۱۹۸۲ بالغ بر ۳ ميليارد دلار، در ۱۹۸۹، ۸/۶ ميليارد دلار و در سال ۱۹۹۰، ۶ ميليارد دلار بوده است. بيشتر بدهى‌هاى اين کشور به ژاپن، چين، روسيه (شوروى پيشين) و اروپاى باخترى مى‌باشد.

نظام بانکى

بر پايه ماده ۱۹ قانون اساسى مالکيت و اداره همه بانک‌ها در اختيار دولت است.

بانک‌هاى کشور

- بانک مرکزى کره (Korean Central Bank)؛ تأسيس ۱۹۴۶.

بانک مرکزى به‌عنوان ارگان اجرائى بوده و مجرى سياست‌هاى مالى را که در شوراى ادارى کشور و کميته برنامه‌ريزى تعيين شده‌‌اند به اجرا در مى‌آورد. حق انتشار پول و نظارت بر بانک‌ها به‌عهده بانک مرکزى است. در سال ۱۹۷۹ اصلاح‌هاى پولى در کره صورت گرفت و به‌موجب آن پول‌هاى منتشر شده از سال ۱۹۵۹ جمع‌آورى و پول‌‌هاى نو، با همان ارزش منتشر شدند. دوباره در سال ۱۹۹۲ بانک مرکزى بر پايه طرح پنج ماده‌اى دولت اسکناس‌هاى ۱۰۰، ۵۰، ۱۰، ۵ و ۱ وونى نو را از تاريخ پانزدهم ژوئيه همان سال تعويض کرده و پول‌هاى پيشين را بى‌ارزش اعلام کرد.


- بانک بازرگانى خارجى جمهورى دموکراتيک خلق کره (Foreign Trade Bank of The DPRK)؛ تأسيس ۱۹۵۹:


وظيفه کنترل ارزهاى خارجى به‌عهده بانک بازرگانى خارجى است و نيز داد و ستد با بانک‌هاى خارجى از راه اين بانک انجام مى‌شود.


- بانک کوم‌گانگ(Kumgang Bank).


- بانک دى سونگ کره (Korean Dae Song Bank). تأسيس: ۱۹۷۸.


- بانک اعتبارات کره (Credit Bank of Korea). تأسيس: ۱۹۸۶.


- بانک اعتبارات چانگ گوانگ کره (Korean Chang Gwang Credit Bank). تأسيس: ۱۹۸۳.

بانک صنعتى

تأسيس: ۱۹۶۴


اين بانک عهده‌دار وظايف پرداخت وام کوتاه مدت، تشکيل پس‌انداز، امور مربوط به بيمه و راهنمايى و نظارت مالى کشتزارهاى تعاونى و ديگر پرداخت‌ها مى‌باشد.

توليد ناويژه داخلى و درآمد سرانه

توليد ناويژه داخلى و درآمد سرانه کره شمالى در سال‌هاى مختلف به شرح ذيل بوده است:


- توليد ناويژه ملى (۱۹۸۲): ۲/۱۶ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه ملى (۱۹۸۲): ۷۹۰ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۴): ۷/۱۴ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۴): ۷۶۰ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۵): ۲۰ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۵): ۱۰۰۰ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۶): ۴/۱۷ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۶): ۸۶۰ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۸): ۲۰ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۸): ۹۱۰ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۹): ۱/۲۱ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۸۹): ۹۸۷ دلار.


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۹۰): ۱/۲۳ ميليارد دلار.

درآمد سرانه ناويژه درون‌مرزى (۱۹۹۰): ۱۷۹۰ دلار


- توليد ناويژه درون‌مرزى (۱۹۹۱): ۹/۲۲ ميليارد دلار.