سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کره شمالى در بخش شمالى شبه جزيره کره، در شمال خاورى آسيا (نيم‌کره شمالي) جاى داشته وهمسايگان آن عبارتند از فدراسيون روسيه در شمال خاوري، چين در شمال باختري، کره جنوبى در جنوب.


اقتصاد کره شمالى بر پايه يک نظام سوسياليستى متمرکز با برنامه‌ريزى دولتى استوار بوده که سياست‌هاى دولت را پى‌گيرى و به اجرا در مى‌آورد. روى‌هم‌رفته سياست‌هاى اقتصادى دولت بر پايه خود - اتکايى و خود - بسى مى‌باشد، ولى نيازها و بايسته‌هاى جهان کنونى اقتصاد کشور را ناديده نگرفته و از آنها در راستاى توان‌دهى به اقتصاد کشور بهره مى‌گيرد.


فلسفه سياسى حاکم بر کشور کره شمالى ايده جوچه است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ از سوى پرزيدنت کيم ايل سونگ به‌عنوان يک نظام انديشه‌اى و ايدئولوژيکى طراحى و توسعه يافت. جوچه تلفيقى است از مارکسيسم، ناسيوناليسم و هومانيسم که هدف آن ايجاد جامعه اشتراکى سازمان يافته متکى بر خود در راه سازندگى کشور و تربيت افراد مى‌باشد