ارتش مکزيک تحت کنترل رئيس جمهور مى‌باشد که اين کنترل از طريق وزير دفاع اعمال مى‌گردد. ارتش نقش مهمى در زندگى سياسى کشور ندارد و از دهه ۱۹۲۰ به بعد، اقداماتى به منظور کنترل ارتش به وسيله غيرنظاميان توسط حزب حاکم پرى و اعمال قدرت رياست جمهورى در انتخابات افسران عاليرتبه به عمل آمده است.


قدرت دفاعى مکزيک از حيث نظامى چندان قابل توجه نمى‌باشد و اين کشور در چند سال اخير اقدامات متعددى در راستاى مدرنيزه ساختن ارتش و قدرت دفاعى به عمل آورده است. وسايل و تجهيزات ارتش مکزيک، به طور اعم، آمريکايى است و اکثر نيازهاى تسليحاتى اين کشور از سوى ايالات متحده تامين مى‌گردد. مکزيک در هيچ پيمان نظامى عضويت ندارد.

جنگ‌هاى کشور

جنگ مکزيک با ايالات متحده آمريکا در سال ۱۸۴۶، سبب شد اين کشور بالغ بر نيمى از خاک خود را از دست دهد. به اين ترتيب هنگامى که در سال ۱۸۳۶ مستعمره نشين‌هاى مکزيک براى تضمين حقوق اساسى خود مبارزه مى‌کردند، مکزيک تگزاس را از دست داد. اين کشور قويا با شناختن تگزاس به عنوان يک کشور مستقل مخالفت کرد و وقتى در سال ۱۸۴۵، آمريکا تگزاس را به کشور خود ملحق نمود با اين کشور قطع رابطه کرد. پرزيدنت پولک (Polk) به ژنرال تيايلور دستور داد که از طرف جنوب به طرف ريوگرانده (Rio Grande) پيش برود.


مکزيکى‌ها اين عمل را به عنوان تجاوز به خاک خود تلقى کردند و جنگ آغاز شد. مکزيک در جنگ با شکست مواجه شد. نيروهاى آمريکا، مکزيکوسيتى را اشغال کردند و بقيه کشور گرفتار هرج و مرج شد. سرانجام به موجب معاهده گوادولوپ (Guadalope) در دوم فوريه ۱۸۴۸، صلح برقرار شد و مکزيک نه تنها تگزاس، بلکه کاليفرنيا و نواحى وسيع فى‌مابين را به آمريکا واگذار کرد.