راه آهن

مکزيک در ۱۹۹۰، از ۲۶،۳۳۹ کيلومتر شبکه راه‌آهن برخوردار بوده است. شبکه راه‌آهن فوق ۱۷۰۶ لکوموتيو، ۴۶،۸۷۰ واگن باري، ۴۱۶ اکسپرس و واگن پست و ۷۵۵ واگن مسافرى را شامل مى‌شده است. در اين سال ۱۶،۱۵۱،۰۰۰ نفر از راه‌آهن جهت مسافرت استفاده نموده‌اند. استفاده از راه‌آهن جهت مسافرت در سال‌هاى اخير روند رو به کاهشى داشته است.


جاده‌ها

تقريبا کليه نقاط کشور توسط جاده با يکديگر ارتباط دارند. طول جاده در مکزيک در ۱۹۹۰ بالغ بر ۲۴۰،۱۸۶ کيلومتر بوده است که در راستاى مدرنيزه ساختن جاده‌ها و احداث بزرگراه‌ها، بر اساس برنامه‌هاى دولت حدود ۲۰۵۰ کيلومتر از جاده‌هاى کشور به بخش خصوصى سپرده شده است که ۲۳ مسير زمينى را شامل مى‌شود.


فرودگاه‌ها

در مکزيک ۳۹ فرودگاه بين‌المللي، ۳۹ فرودگاه داخلى و ۲۱۷۲ باند فرودگاه وجود دارد. در راستاى برنامه‌هاى جديد دولت، واگذارى ايجاد خطوط هوايى جديد به شرکت‌هاى خصوصى نيز اخيرا انجام گرفته است.


جدول فرودگاه‌هاى مکزيک

فرودگاه ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
کل ۱۳۵۴ ۱۷۵۷ ۱۹۸۵۴ ۲۰۵۰ ۲۲۵۰
فرودگاه داخلي ۴۱ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۳۹
فرودگاه بين‌المللي ۳۲ ۳۵ ۳۶ ۳۶ ۳۹
فرودگاه منطقه‌اي ۱۲۷۲ ۱۶۸۰ ۱۷۷۶ ۱۹۷۲ ۲۱۷۲

بنادر

بنادر کشتيرانى مکزيک شامل ۳۳ بندر بزرگ، ۳۱ بندر ماهيگيري، ۱۲ بندر ترمينال و با امکانات ۱۶۷،۵۷۷ هزار تن (۲۸% توسط کشتى‌هاى داخلى و ۷۴% کشتى‌هاى خارجي) مى‌شوند. دولت در جهت مدرنيزه کردن و فعال نمودن بخش خصوصى مقررات و تسهيلات خاصى را در نظر گرفته است.


تعداد وسايط نقليه زميني، دريايى و هوايى

تعداد وسايط نقليه در حال بهره‌بردارى در مکزيک در ۱۹۹۰، ۹،۱۲۳،۹۸۷ دستگاه بوده که نسبت به سال ۱۹۸۹، ۴/۶% رشد را نشان مى‌دهد. از اين تعداد، ۶۸/۱% اتومبيل شخصي، ۱/۳۱% کاميون و ۹% اتوبوس را شامل مى‌شده است. با در نظر گرفتن ۲۴۰۱۸۶ کيلومتر شبکه زمين، ۹/۳۷ وسيله نقليه براى هر کيلومتر در مکزيک وجود دارد.

خطوط مخابراتى

خطوط مخابراتى مکزيک شامل شبکه تلفن، تلگراف، ارتباط راديويي، ميکروويو، ماهواره، تلکس و شبکه راديو مانيتور مى‌گردد که اخيرا در اين کشور در جهت بهبود شبکه ارتباطي، سيستم تلماتيک (Telematic) نيز به کار گرفته شده است.


در ۱۹۹۰، خدمات تلگراف مکزيک با ۹ مرکز اتوماتيک، ۱۲۳،۰۰۰ پيام را مخابره و ۲۷۶،۰۰۰ پيام را به ۱۹۵ کشور جهان داشته است. با واگذارى تلفن به بخش خصوصي، دولت شرايط خاص را جهت ايجاد شبکه‌هاى تلفن جديد اعمال داشته است. بر اساس آمار منتشره در ۱۹۹۰، تعداد ۱۰،۹۶۱،۰۰۰ تلفن در مکزيک مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گرفته است.