کميتهٔ مردمى نوعى (منطقه‌اى)

هيأت اُمناء کميته‌هاى مردمى محله‌هاى يک شهر يا يک منطقه جمع مى‌شوند و يک نفر را به ‌عنوان امين انتخاب مى‌کنند. در واقع کميته‌هاى مردمى محله‌هاى يک شهر زير نظر کميته‌هاى مردمى نوعى يا منطقه‌اى انجام وظيفه مى‌نمايند.

کميتهٔ مردمى تخصصى (خُبراء)

بعد از اينکه مردم در کنگرهٔ اساسى مردمي، اعضاء کميتهٔ مردمى منطقه خود را انتخاب کردند، کميته‌هاى مردمى هر منطقه اعضاء کميته‌هاى مردمى تخصصى را در سطح منطقه انتخاب مى‌کنند که مى‌توان به نمونه‌هائى از آنها اشاره کرد:


- کميتهٔ مردمى دادگستري،


- کميتهٔ مردمى بهداشت،


- کميتهٔ مردمى صنايع دستي،


- کميتهٔ مردمى حمل و نقل،


- کميتهٔ مردمى صنعت،


- کميتهٔ مردمى مسکن،


- کميتهٔ مردمى عمران اراضي،


- کميتهٔ مردمى ورزش،


- کميتهٔ مردمى علمى و برنامه‌ريزي،


منطقه‌اى که از دو يا سه محله تشکيل شده باشد، مردم در کنگرهٔ اساسى مردمى براى هر محله دو نفر را براى عضويت در کميتهٔ مردمى تخصصى در سطح منطقه معرفى مى‌نمايند. منطقه‌اى که از چهار محله يا بيشتر تشکيل شده باشد، کنگره اساسى مردمى براى هر محله يک نفر را براى عضويت در کميتهٔ مردمى تخصصى در سطح منطقه معرفى مى‌کند و بعد از اينکه اعضاء کميتهٔ مردمى تخصصى در سطح منطقه انتخاب مى‌شدند کنگرهٔ مردمى اساسى همان منطقه هيأت اُمناى کميته‌هاى مردمى تخصصى را انتخاب مى‌کند به شکلى که در هر کميتهٔ تخصصى يک نفر امين انتخاب مى‌گردد.


همانطور که قبلاً به آن اشاره شد، اعضاء کميتهٔ مردمى در سطح منطقه متشکل از اُمناء کميته‌هاى تخصصى محلاّت همان منطقه هستند و کنگرهٔ مردمى منطقه از ميان آنها يک نفر را به ‌عنوان امين براى مدت سه سال جهت عضويت در کميتهٔ مردمى در سطح منطقه انتخاب مى‌کند. هيأت اُمناء کميته مردمى تخصصى از هر منطقه يک نفر را براى عضويت در کميتهٔ مردمى عام معرفى مى‌نمايد.به‌عنوان مثال، هيأت اُمناء کميتهٔ مردمى بهداشت در سطح مناطق، در واقع با اشراف و نظارت و اجراء امور کلى مناطق کشور، کميته مردمى بهداشت در سطح جماهيرى ليبى را تشکيل مى‌دهد (وزارتخانه ‌ درمان و بهداشت). انتخاب دبير کميتهٔ مردمى بهداشت در چنين شرايطى از وظايف کنگرهٔ مردمى عام است که از ميان خود اين دبير را انتخاب مى‌نمايد.

کميتهٔ مردمى عام (نخست وزير)

اين کميته از هيأت امناء کميته‌هاى تخصصى عام تشکيل مى‌شود و کنگرهٔ مردمى عام يک نفر را به‌عنوان دبير از ميان اعضاء خود براى کميتهٔ مردمى عام انتخاب مى‌کند. اين دبير در واقع نخست‌ وزير محسوب مى‌شود و اعضاء اين کميته نيز نقش شوراى وزيران را بر عهده دارد و فعاليّت او در چارچوب اجراء تصميمات کنگره‌هاى اساسى مردمى در سطح جماهير ليبى است. کنگره مردمى عام، خود از کنگره‌هاى اساسى مردمي، کنگره‌هاى مردمى تخصصى و کميته‌هاى مردمى تشکيل گرديده است (پارلمان).

وظايف کنگرهٔ مردمى عام

- هماهنگى ميان کنگره‌هاى اساسى مردمى - کنگره‌هاى مردمى تخصصى


- بررسى امور کميته‌هاى مردمى عام و انتخاب رئيس دادگسترى و رئيس بانک مرکزى ليبى


- انتخاب يک نفر به‌عنوان امين‌عام (نخست وزير)


- انتخاب يک نفر به‌عنوان معاون امين‌عام (معاون نخست وزير)


- انتخاب يک دبير براى پى‌گيرى امور کنگره‌هاى اساسى مردمى


- انتخاب يک دبير امور در کنگره‌هاى تخصصى


- انتخاب يک دبير در امور هماهنگى با کميته‌هاى مردمي


در خصوص عضويت در کنگره‌هاى مردمى عام مى‌توان گفت يک يک عضو کنگرهٔ مردمى عام به‌عنوان شخص خود و با نام و اعتبار خود عضو اين گروه محسوب نمى‌گردد. به همين دليل در رسانه‌هاى گروهى اعم از مطبوعات و راديو و تلويزيون از هيأت اُمناء کنگره شعبى عام که در واقع هيأت وزيران کشور ليبى محسوب مى‌شوند، برده نمى‌شود و تنها مسئوليّت آنها را ذکر مى‌کنند. زيرا براساس ديدگاه حاکم بر جامعهٔ ليبيائى اعضاء کنگرهٔ مردمى عام نبايد آراء و افکار شخصى را در کار خود دخالت دهند و تنها بايد مجرى تصميمات کنگره‌هاى مردمى باشند، حتى اگر اين تصميم بر خلاف نظرات شخصى آنها باشد.