سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

لائوس در مدار ۲۳ درجه و ۲۷ دقيقه خط استوار قرار گرفته و رأس جنوبى آن ۱۴ درجه شمال خط استوار است و نقاط شمالى اين کشور کمى زير خط رأس‌السرطان قرار دارد.


در تاريخ کشور لائوس، قوم قدرتمندترين گروه‌هائى بوده‌اند که در لائوس زندگى و حکومت مى‌کرده‌اند. لائوها در قرن‌ شانزدهم ظهور کردند و شهر وين‌تيان امروزى پس از اين‌که چند دهه پايتخت موقتى پادشاهان لائو قرار مى‌گيرد، در سال ۱۵۶۳ توسط ستهاتيرات (Setthathirat) يکى از پادشاهان به‌عنوان پايتخت دائمى کشور لائوس انتخاب مى‌شود.


در ميان کشورهاى هندوچين، لائوس به دليل دارابودن منابع و ذخاير معدني، جنگلى و همچنين استعداد کشاورزي، به‌طور بالقوه ثروتمندترين کشور مى‌باشد. ولى مسائل سياسى و بعضى بلاياى طبيعى مانند سيل، آن را به‌صورت يکى از فقيرترين کشورهاى دنيا درآورده است.