مجارستان فاقد حزب مهم از نوع بورژوا دموکراتيک بود و فقط يک حزب دولتى از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۴ بر اريکه قدرت بود. عمده‌ترين پشتيبانان اين حزب را طبقه متوسط و نيز گروه‌هاى کوچک زمين‌دار تشکيل مى‌دادند. گروه‌هاى طبقه متوسط از بوروکرات‌ها و صاحبان حِرَف که تبار اشرافى داشتند تشکيل مى‌شدند؛ ولى از دهه ۱۹۳۰ رفته‌رفته عناصر و گروه‌هاى تجارى از اهميت ويژه‌اى برخوردار گرديدند. افرا غير مجار (بيشتر يهوديان) از اين حزب دولتى حمايت مى‌کردند. ليکن از نفوذ چندانى در عرصه سياست برخوردار نبودند.


از احزاب دهقانى حزب خرده دهقانى مجارستان يک حزب مختلط به‌شمار مى‌رفت. اين حزب بيشتر طرفدار اصلاحات ارضى معتدل و تدريجى بود و در ‌آستانه شروع جنگ هنگامى‌ که عناصر فاشيستى در داخل و خارج به حزب رسوخ پيدا کردند اين حزب ضمن جذب عناصر ليبرال از ميان طبقه متوسط بوداپست به دفاع از دموکراسى سياسى پرداخت.


از احزاب کمونيستي، حزب سوسيال دموکرات مجارستان در سال ۱۸۹۰ پايه‌گذارى شد. اين حزب تا سال ۱۹۱۴ هواداران فراوانى را در ميان کارگران بوداپست دارا بود. اتحاديه‌هاى کارگرى به‌رغم محدوديت‌ها و فشارهايى که از سوى حکومت‌هاى وقت اعمال مى‌گرديد از قدرت قابل توجهى برخوردار بود. انقلاب سال ۱۹۱۸ قدرت زيادى به کارگران بخشيد ولى به‌زودى رهبرى حزب به چپ گرايش پيدا کرد که نتيجه آن ايجاد حزب کمونيست مجارستان بود.


به‌دنبال شروع روند اصلاحات در مجارستان و ساير کشورهاى شرق اروپا سيستم تک حزبى در تاريخ ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) حذف و تلاش براى دست‌يابى به هدف سى‌سال پيش اين کشور يعنى استقلال از مسکو آغاز شد. در اين حال، گروه‌هاى اپوزيسيون بيشتر شهرنشين، جوان و تحصيل‌کرده بودند. در اين گروه‌ها ميزان افراد حقوق‌بگير، کارمند دفترى و کارگران ماهر بيشتر از طرفداران احزاب ائتلافى بودند و حق تشکيل احزاب سياسى پس از ۴ سال توسط پارلمان به تصويب رسيد و خبر آن توسط کالمان کولساز وزير دادگسترى اعلام شد. همچنين، کميته مرکزى حزب حاکم مجارستان با نظام چندحزبى موافقت کرد. کارولى گروس دبيرکل حزب سوسياليست کارگر مجارستان در ۲۴/۱۱/۶۷ از راديوى آن کشور خبر پذيرش نظام چندحزبى را به اطلاع همگان رساند و تشکيل احزاب مجاز اعلام گرديد.


تصويب لايحه با ۲۸۶ رأى موافق در مقابل ۲۰ رأى مخالف و ۱۴ رأى ممتنع صورت گرفت. و در تاريخ ۱۶/۷/۶۸ حزب کمونيست مجارستان منحل اعلام شد.


در سال ۱۹۷۶ بعد از پايان سيزدهمين کنگره احزاب کشورهاى سوسياليستى در ژنو، احزاب کمونيست کشورهاى اروپاى شرقى به حزب سوسيال دموکرات توجه زيادى پيدا کردند و حزب کمونيست نيز گرايش به احزاب سوسياليست و سوسيال دموکرات پيدا کرد و با وجودى که حزب کمونيست از پيروان صميمى شوروى بود ولى به‌علت عدم گرايش مردم به سوسياليزم يک روند اعتدالى داشت و سرانجام اصلاحات نام خود را به حزب سوسياليست تغيير داد. مجمع دموکراتيک که يک گروه راست ميانه است در همين تاريخ ۵/۲۴% آراء را به‌دست آورد. و حزب مستقل خرده مالکان با ۱۲% آراء، مکان سوم را احراز کرد. حزب سوسياليست ۶/۱۰% دموکرات‌هاى جوان که متحد مستقل حزب دموکرات آزاد هستند ۷/۸% آراء را کسب کردند.

فهرست احزاب سياسى در مجارستان

۱. اتحاد دموکرات‌هاى آزاد (‌AFD)


۲. حزب دموکراتيک خلق مسيحى (CDPP)


۳. فدراسيون دموکرات‌هاى جوان (FYD)


۴. مجمع دموکراتيک مجارستان (HDF)


۵. حزب عدالت و زندگى مجارستان (HYP)


۶. حزب سوسيال دموکرات مجارستان (HSDD)


۷. حزب سوسياليست مجارستان (HSP)


۸. حزب کارگر مجارستان (HWP)


۹. حزب کشاورزان مستقل (ISP)


۱۰. حزب صلح کولى‌هاى مجار

گروه دموکراتيک مجارستان

بزرگترين حزب پارلمانى مجارستان و گروه حاکم که در ائتلاف سه گانه دولتى است داراى ۳۰۰۰ عضو که ۳۰% آنها در پايتخت زندگى مى‌کنند. اکثريت اعضاء بين ۵۵ - ۳۰ سال سن دارند. اين گروه ۱۵۹ نماينده در پارلمان ملى مجارستان دارد. اين گروه در اولين انتخابات آزاد محلى براى انتخاب شهرداران و مقامات محلى توانست ۶۸ شهردار و ۸۹۱ نماينده در شهرها و مناطق کمتر از ده‌هزار نفر جمعيت و ۲۶ شهردار و ۶۰۲ نماينده در شهرهاى بالاتر از ده‌هزار نفر جمعيت را به اعضاى خود اختصاص دهد. از برنامه‌هاى اين گروه، تأسيس آکادمى سياسى و تقويت روابط با سازمان‌هاى جوانان زنان و سالمندان است.

حزب (NDF)

حزب (NDF) ابتدا فدراسيون دموکراتيک ملى (NDF) بود که توسط آقاى ايمره بوژگائى و آقاى زولتان بيرو تشکيل شده بود. در اواخر شهريور ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) فعاليت خود را به‌صورت يک حزب سياسى آغاز کرد اين حزب ميانه‌رو به سياست‌هاى پراگماتيستى ادامه خواهد داد. اين حزب اعلام کرده که جهت جذب هيچ‌کدام از اعضاى محلى و پارلمان برنخواهد آمد. ايمره بوژگائى قبلاً در حزب کارگران سوسياليست (MSWP) بوده است.