همکارى بين مجارستان و جمهورى کره به سال ۱۹۸۷ بازمى‌گردد. روابط دو کشور دو سال پس از آن به سطح سفير ارتقاء يافت. از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ سطح روابط بازرگانى دو کشور ۸ برابرشده و به ۹۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۲ رسيد.


اولين تماس غيررسمى بين مجارستان و جمهورى کره به سال ۱۹۸۰ زمانى‌که مرکز تجارى کره در بوداپست گشايش يافت. بازمى‌گردد. در سال ۱۹۸۹ مجارستان اولين عضو کومکون بود که با کشور کره مبادرت به تبادل سفير نمود.


در سال ۱۹۹۰موافقت‌نامه‌هايى را پيرامون کاهش تعرفه‌ها و تأمين اعتبارات مربوط به چند پروژه مشترک به امضاء رساندند. در سال ۱۹۹۱ رقم ۳۲ ميليونى تجارت سال ۱۹۸۸ به ۸۴ ميليون رسيد. در سال ۱۹۹۲ اين حجم به رقم ۹۰ ميليون دلار کاهش يافت. در اين ميان سهم واردات مجارستان از کره ۲ برابر سهم صادرات بود. در سال ۱۹۹۳ بر اساس يک توافق‌نامه علمى و فنى دانشمندان مجارى و کره‌اى در مورد همکارى در چهار زمينه بيوتکنولوژي، حفاظت محيط زيست، علوم و اطلاعات به توافق رسيدند.