مجارستان نخستين کشور اروپاى شرقى بود که نظام حکومت تک حزبى را کنار گذاشت و آمادهٔ برگزارى انتخابات چندحزبى بدون پيش‌شرط شد. برگزارى انتخابات در جمهورى دموکراتيک آلمان يک هفته زودتر از تاريخ شروع انتخابات مجارستان در ۱۸ مارس ۱۹۹۰ به انجام رسيد. اين کشور از جمله محکم‌ترين حاميان اصلاح‌طلب بلوک شوروى بود و اظهارات ايمره پوزکاى (وزير مشاور عضو دفتر سياسى حزب کمونيست و رئيس هيئت تحقيق تاريخ) و زرسونيرس (عضو دفتر سياسي) که از طرفداران اصلاح‌طلب قديمى در اين کشور هستند نمايانگر جو تغيير آزادى نسبى طرز فکر سياسى در کشور است. (اطلاعات، ۱۳/۱۱/۶۷) در تاريخ بلوک شرق سابقه نداشته که کشورى مانند مجارستان جريان کامل مسائل خود را اين‌چنين عيان بر جهان خارج آشکار کند. البته، بدون شک نمى‌توان انتظار داشت که اين کشور همانند کشورهاى بزرگ و مهم بر روى سياست‌هاى جهانى تأثير داشته باشد اما تأثيرهاى آن به‌خصوص بر منطقه و ساير کشورهاى اروپاى غربى را نبايد بالاخص در مقطع قيام ۱۹۵۶ که حتى به‌خاطر آن کميته اختصاصى در سازمان ملل تشکيل شد و نيز در مقطع تحولات پس از پروستريکا ناديده انگاشت.