در مجارستان زمين به‌عنوان يک منبع ملى قلمداد مى‌شود. بيش از ۷۰% اين سرزمين در مزارع و ۱۸% آن را نيز جنگل‌ها تشکيل مى‌دهند. زمين قابل کشت در دهه‌هاى اخير حدود ۹% به‌علت توسعه شهرها و صنايع کاهش يافته است.


ذرت، گندم، سبزيجات، ميوه‌جات، چغندر قند و انگور نيز مهم‌ترين محصولات کشاورزى آن کشور را تشکيل مى‌داد. سرانه مزروعى براى هر نفر بالغ، بر ۴۸% هکتار مى‌باشد. در سال ۱۹۷۸، گوشت گاو ۱۴۵،۰۰۰ تن، گوشت خوک ۸۸۰،۰۰۰ تن و صيد ماهى ۳۴،۸۰۰ تن بود. در سال ۱۹۷۸، نيروى الکتريسيته نيز معادل ۴/۲۵ ميليارد کيلووات ساعت بود. ۲۴% از نيروى کار کشور در بخش کشاورزى مشغول هستند.


تا قبل از جنگ جهانى دوم کشاورزى مجارستان با وجود شرايط مساعد اقليمى از لحاظ اقتصادى و اجتماعى عقب مانده بود. قبل از جنگ جهانى دوم نيمى از اراضى مزروعى را قطعات بزرگتر از ۵۷ هکتار تشکيل مى‌دادند که در مالکيت ۱% از جمعيت کشاورز کشور بود. در حالى‌که ۶۳% زارعان خرده‌پا فقط ۸۰% اراضى مزروعى را در اختيار داشتند و به‌عبارت ديگر نظام بزرگ مالکى و شيوه کشت گسترده بر کشاورزى مجارستان حاکم بود. پس از خاتمه جنگ، با استقرار نظام سوسياليستى در مجارستان در سال ۱۹۴۵، اجراء برنامه اصلاحات اراضى چهره کشاورزى اين سرزمين را دگرگون ساخت. با اجراء برنامهٔ نپ ۳،۲۰۰،۰۰۰ هکتار يا بيش از يک سوم مساحت کشور بين ۶۴۲،۰۰۰ نفر کشاورز که ۰۰۰،۳۷۵ نفر آنان قبلاً به‌کلى فاقد زمين بودند تقسيم گرديد و به‌طور متوسط به هر خانواده ۹/۲ هکتار زمين زراعى تعلق گرفت. بنا به گزارش‌هاى آمارى در سال ۱۹۷۲ توليد فرآورده‌هاى زراعى و دامدارى نسبت به سال ۱۹۷۱ در حدود ۵% افزايش داشته است و ميزان توليد غلات ۸% افزايش داشت. در سال ۱۹۷۲ توليد غلات در مجارستان براى نخستين بار از مرز ده‌ميليون تن گذشت. کشاورزى در اين کشور در سال ۱۹۸۲ بر اساس فعاليت تعاونى‌ها اداره مى‌شد و مزارع تعاونى ۷۳% کل توليدات زراعى کشور را فراهم نموده‌اند در سال ۱۹۸۰، تعداد ۱،۰۳۸،۹۰۰ نفر و در سال ۱۹۸۱ تعداد ۱،۰۳۲،۷۰۰ نفر در امر کشاورزى شاغل بودند.


طى سال‌هاى بعد از ۱۹۸۷ زمين‌هاى کشاورزى به‌ميزان ۶۴،۰۰۰ هکتار کاهش يافته است. توليدات کشاورزى اين کشور طى سه سال گذشته ۳% کاهش داشته است. سطح توليد در سال ۱۹۹۱ تقريباً برابر سال ۱۹۸۰ و ۶% از ميانگين ۵ سال گذشته کمتر بود. ارزش توليدات گياهى و نباتى در سال ۱۹۹۰، ۹% رشد داشت. اين توليدات در سال ۱۹۸۹ رکود و در سال ۱۹۹۰، ۹% کاهش نشان مى‌داد و اين بدان معنا است که ارزش توليدات در سال ۱۹۹۱ به سطح سال (۸۸ - ۱۹۸۹) رسيده است.


توليدات دامپرورى طى سال ۱۹۹۱ به‌ميزان ۱۳% تا ۱۵% سقوط نمود. در پايان سال ۹۱ گوشت گاو و خوک تقريباً برابر ۷۲% ده سال قبل رسيد.

جدول ارقام محصولات کشاورزى مجارستان به‌صورت مقايسه‌اى بين سال‌هاى (۹۲ - ۱۹۸۹)

محصول ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
گندم ۶/۱۹۸ ۶/۰۰۸ ۳/۴۵۳
برنج ۳۹ ۲۰ ۱۵
جو ۱/۳۶۹ ۱/۵۵۵ ۱/۷۲۳
ذرت ۴/۵۰۰ ۷/۷۴۵ ۴/۴۰۵
چاودار ۲۳۲ ۲۲۳ ۱۳۶
جو دوسر ۱۶۳ ۱۳۵ ۱۴۷
سيب‌زميني ۱/۲۲۶ ۱/۲۱۹ ۱/۲۱۲
آفتابگردان ۶۸۴ ۸۱۳ ۷۶۵
چغندر ۴/۷۴۳ ۵/۸۶۷ ۲/۹۲۸
انگور ۸۶۳ ۷۵۹ ۶۶۲
سيب ۹۴۵ ۸۵۹ ۶۶۶
برگ تنباکو ۱۴ ۱۸ ۱۳


(Year Book ,( 1994