سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

جمهورى چک با وسعتى برابر ۷۸،۹۰۰ کيلومتر مربع (۳۰۴۴۹ مايل مربع) در مرکز اروپا واقع شده است.


در اکتبر ۱۹۱۸ به‌دنبال فروپاشى امپراتورى اتريش - مجارستان در پايان جنگ جهانى اول، جمهورى چکسلواکى تشکيل شد. کشور جديد از اتحاد سرزمين چک سرزمين چک شامل بوهيميا و موراويا که در قرن‌هاى شانزدهم و هفدهم به امپراتورى اتريش ملحق گرديده بودند و همچنين اسلواک که به مدت ۱۰۰۰ سال تحت حاکميت مجارها بود به‌وجود آمد.


بر پايه اصول کلى قانون اساسي، جمهورى چک کشور مستقل، يکپارچه و دمکراتيک است که براساس احترام و آزادى‌هاى شهروندان و افراد کشور به‌وجود آمده است. مردم منشاء قدرت در کشور مى‌باشند که اين قدرت از طريق قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه اعمال مى‌شود.