نوع حکومت در قبرس از نظر سياسى جمهورى و از نظر ايدئولوژى در بخش يونانى‌نشين مسيحى و در بخش ترک‌نشين به‌صورت سکولار (غير ديني) مى‌باشد. رئيس‌جمهوري، رئيس کشور محسوب مى‌شود و توسط آراء عمومى به مدت ۵ سال انتخاب مى‌گردد. اعضاء شوراى وزيران توسط رئيس‌جمهور انتخاب مى‌گردند. قوهٔ مقننه مرکب از رئيس‌ مجلس و نمايندگان منتخب مردم مى‌باشد که به‌مدت ۵ سال در پارلمان فعاليت مى‌نمايند. قوهٔ قضائيه نيز متشکل از ۱۳ قاضى مى‌باشد که يک نفر را از ميان خود به رياست قوهٔ قضائيه انتخاب مى‌کنند. قانون‌اساسى قبرس در سال ۱۹۵۹ به تصويب رسيده است. (در بخش شمالى قبرس بعد از وقوع تحولات سال‌هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۸۳ يک قانون‌اساسى در سال ۱۹۸۵ با رأى اکثريت مردم به تصويب رسيده و از آن زمان اين قانون در بخش شمالى اجراء مى‌شود.


پرچم بخش يونانى‌نشين قبرس متشکل از يک نقشهٔ جزيرهٔ قبرس به رنگ زرد و دو شاخهٔ زيتون و علامت آرامش و صلح‌طلبى در پائين نقشهٔ قبرس مى‌باشد و زمينهٔ پرچم به رنگ سفيد مى‌باشد. پرچم بخش شمالى قبرس نيز با زمينهٔ سفيد که يک هلال و ستارهٔ پنج‌پر در وسط و دو خط در بالا و پائين هلال به رنگ سرخ قرار گرفته‌اند، مى‌باشد.